​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...

Plenarprotokollets huvudsida PR 48/2022 rd Plenum Tisdag 3.5.2022 kl. 14.00—17.29

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.29. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.00—15.59) och förste vice talman Antti Rinne (15.59—17.29). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-23336Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Ny ledamot

Meddelande om ny ledamot. 

2.2. Bindningar, SR

Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Honkonen) SR 3/2022 rd. 

2.3. Berättelser

Till riksdagen har lämnats Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2021 (B 6/2022 rd). 

3. Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 20/2022 rd
Val

Riksdagen valde Jari Leppä till ersättare i stora utskottet. 

4. Fyllnadsval till grundlagsutskottet

ValVAL 21/2022 rd
Val

Riksdagen valde Hannu Hoskonen till medlem i grundlagsutskottet. 

5. Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 22/2022 rd
Val

Riksdagen valde Jari Leppä till ersättare i finansutskottet. 

6. Fyllnadsval till lagutskottet

ValVAL 23/2022 rd
Val

Riksdagen valde Pasi Kivisaari till medlem i lagutskottet. 

7. Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 24/2022 rd
Val

Riksdagen valde Juha Pylväs och Ville Valkonen till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet. 

8. Fyllnadsval till utrikesutskottet

ValVAL 25/2022 rd
Val

Riksdagen valde Pauli Kiuru och Arto Satonen till ersättare i utrikesutskottet. 

9. Fyllnadsval till kulturutskottet

ValVAL 26/2022 rd
Val

Riksdagen valde Ville Valkonen till medlem i kulturutskottet. 

10. Fyllnadsval till Finlands delegation i Europarådet

ValVAL 27/2022 rd
Val

Riksdagen valde Hilkka Kemppi till medlem och Mikko Kinnunen till ersättare i Finlands delegation i Europarådet. 

11. Fyllnadsval till Finlands delegation i den parlamentariska församlingen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

ValVAL 28/2022 rd
Val

Riksdagen valde Ville Kaunisto till ersättare i Finlands delegation i den parlamentariska församlingen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. 

12. Fyllnadsval till Folkpensionsanstaltens fullmäktige

ValVAL 29/2022 rd
Val

Riksdagen valde Tuomas Kettunen till ersättare i Folkpensionsanstaltens fullmäktige. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 63/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen

Regeringens propositionRP 47/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 48/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 58/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen

Regeringens propositionRP 38/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen (RP 38/2022 rd)

Regeringens propositionRP 57/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av kunduppgifter inom arbets- och näringsförvaltningen och om en serviceplattform

Regeringens propositionRP 225/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 225/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Regeringens propositionRP 10/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 12/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 3/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 10/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och 15 § i lagen om elektroniska recept

Regeringens propositionRP 29/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 29/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 30/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.5.2022. 

23. Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

MedborgarinitiativMI 5/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.5.2022. 

24. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 4.5.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.29. 

Senast publicerat 2022-06-29 13:42:25