​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...

Plenarprotokollets huvudsida PR 82/2021 rd Plenum Tisdag 22.6.2021 kl. 14.02—16.44

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 16.44. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.02—16.44). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-383597Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 105/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 95/2021 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 23.6.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.44. 

Senast publicerat 2021-06-22 18:49:05