​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
164
2020 rd
Plenum
Lördag 12.12.2020 kl. 9.59—13.03
Plenum började kl. 09.59. Plenum avslutades kl. 13.03. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (9.59—11.57) och andre vice talman Juho Eerola (11.57—13.03). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-341769
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 11.12.2020 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 8/2020 rd: EgenVilja2020 – Vi uppdaterar Finlands abortlagstiftning till 2020-talet!. 
Johanna Ojala-Niemeläs begäran om befrielse från medlemskapet i grundlagsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 53/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, kulturutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 184/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 230/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen, 1 kap. 2 och 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen och 1 § i lagen om verkställighet av böter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.12.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2020. 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på måndag 14.12.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.03. 
Senast publicerat 2021-01-22 16:40:10