​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...

Plenarprotokollets huvudsida PR 134/2022 rd Plenum Fredag 2.12.2022 kl. 13.00—13.33

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.33. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.00—13.33). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-70047Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Övriga meddelanden

Bilaga till protokoll EDK-2022-AK-69982
Inbjudan till festgudstjänsten på självständighetsdagen
Bilaga 2.1A

Inbjudan till festgudstjänsten på självständighetsdagen 

2.2. Regeringens propositioner

Statsrådet har 1.12.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 313, 314/2022 rd. 

2.3. Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 1.12.2022 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 14/2022 rd om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR). 

2.4. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 566, 572, 574, 578, 579/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

2.5. Övriga meddelanden

Återtagande av lagmotion LM 70/2022 rd 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för företagare och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 102/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 32/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 102/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättrad kostnadseffektivitet inom läkemedelsförsörjningen

Regeringens propositionRP 245/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 245/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård, 2 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland och 20 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Regeringens propositionRP 112/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 112/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6. Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 55/2022 rd
Val

Riksdagen valde Mika Niikko till medlem i stora utskottet. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 11 § i förundersökningslagen och 1 kap. 8 a § och 5 kap. 13 § i lagen om rättegång i brottmål

Regeringens propositionRP 144/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 94/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 17/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 144/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetstagarnas ställning vid gränsöverskridande fusion eller delning av bolag eller gränsöverskridande flyttning av ett bolags hemort

Regeringens propositionRP 213/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 213/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medling i arbetstvister och 32 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen

Regeringens propositionRP 214/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 214/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 147/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-11. i proposition RP 147/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 3 kap. i sjukförsäkringslagen och om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 302/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 31/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 302/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av aktiebolagslagen samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 146/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 26/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-14. i proposition RP 146/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag Business Finland Venture Capital Ab

Regeringens propositionRP 266/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 27/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 266/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 190/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 35/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2022. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen samt om upphävande av 28 och 29 § i lagen om specialiserad sjukvård

Regeringens propositionRP 305/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2022. 

16. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning

Regeringens propositionRP 258/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 19/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2022. 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om arbetslösas studier och rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 176/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 18/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2022. 

18. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 7.12.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.33. 

Senast publicerat 2022-12-02 16:12:42