​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...

Plenarprotokollets huvudsida PR 101/2021 rd Plenum Tisdag 21.9.2021 kl. 14.01

1.  Namnupprop

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 44, 45/2021 rd till utskott. 

3.  Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd

ValVAL 70/2021 rd
Val

Riksdagen valde Mikko Ollikainen till medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd. 

4.  Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Statsrådets redogörelseSRR 4/2021 rd
Remissdebatt

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar

Regeringens propositionRP 124/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckning

Regeringens propositionRP 106/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering

Regeringens propositionRP 112/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 129/2021 rd
Remissdebatt

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning

Regeringens propositionRP 127/2021 rd
Remissdebatt

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 118/2021 rd
LagmotionLM 28/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2021 rd
Andra behandlingen

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningarna om användning av Schengens informationssystem

Regeringens propositionRP 35/2021 rd
Remissdebatt

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster

Regeringens propositionRP 45/2021 rd
Remissdebatt

13.  Regeringens proposition till riksdagen lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas

Regeringens propositionRP 239/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 20/2021 rd
Andra behandlingen

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

Regeringens propositionRP 102/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 21/2021 rd
Andra behandlingen

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2021 rd
Andra behandlingen

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 120/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2021 rd
Andra behandlingen

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 26/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

18.  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2020

BerättelseB 19/2021 rd
Remissdebatt

19.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020

BerättelseB 4/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

20.  Meddelanden

20.1.  Regeringens propositioner

21.  Nästa plenum

Senast publicerat 2021-09-21 17:33:32