​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
137
2020 rd
Plenum
Fredag 23.10.2020 kl. 13.00—13.33
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.33. 
Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.00—13.33). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-326550
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 22.10.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 183-189/2020 rd. 
2.2
Återtagande av regeringens proposition
Statsrådet har 22.10.2020 återtagit regeringens proposition RP 137/2020 rd. Enligt arbetsordningen avslutas behandlingen av ärendet. 
2.3
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 20.10.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 116-123/2020 vp till utskott. 
2.4
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 670, 674, 679, 681, 686, 687, 689, 695-699, 701-706, 708, 710, 716, 718-720, 724/2020 rd har anlänt till riksdagen. 
Fyllnadsval till grundlagsutskottet
Val
VAL 55/2020 rd
Val
Riksdagen valde Mia Laiho till ersättare i grundlagsutskottet. 
Fyllnadsval till finansutskottet
Val
VAL 56/2020 rd
Val
Riksdagen valde Matias Marttinen till medlem i finansutskottet. 
Fyllnadsval till försvarsutskottet
Val
VAL 57/2020 rd
Val
Riksdagen valde Sofia Vikman till ersättare i försvarsutskottet. 
Fyllnadsval till kulturutskottet
Val
VAL 58/2020 rd
Val
Riksdagen valde Sofia Vikman till medlem i kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 118/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 104/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 134/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 139/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 164/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 102/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 59/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände protokollet om ändring av konventionen och att den förklaring som avses i propositionen avges i proposition RP 30/2020 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 30/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag ändring av 2 § i lagen om statsrådet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.11.2020. 
17
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 3.11.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.33. 
Senast publicerat 2020-10-23 15:19:46