Plenum

​Plenum

Riksdagens plenum är huvudforumet för riksdagens lagstiftningsarbete och aktuella politiska debatter. Plenum direktsänds på riksdagens webbplats. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Direktsändningen från plenum och upptagningarna från tidigare plenum hittar du via länkarna nedan:

Direktsändning från plenum
Webbupptagningar från plenum

 

Loading...
637269537110000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*'
Förhandsinfo
Dagordning
DO
89
2020 rd
Plenum
Tisdag 9.6.2020 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 21/2020 rd till utskott. 
2.2
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2019 (B 17/2020 rd). 
3
Fyllnadsval till kulturutskottet
Val
VAL 20/2020 rd
Val
4
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Remissdebatt
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 b § i lagen om inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om proposition statens långivning samt statsborgen och statsgaranti
Regeringens proposition
Remissdebatt
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
Regeringens proposition
Remissdebatt
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens förordning om säkerheten inom den civila luftfarten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om komplettering av genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer samt till lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår två §-reservationer) 
16
Nästa plenum
Senast publicerat 2020-06-05 14:33:43