Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ändringen av lagen om elev- och studerandevård godkänd

Publicerad 29-04-2022 14:00

Ändringen av lagen om elev- och studerandevård godkänd

Riksdagen har godkänt ändringen av lagen om elev- och studerandevård och vissa lagar som har samband med den. Lagarna preciseras så att den motsvarar social- och hälsovårdsreformen. Syftet är att säkerställa samarbetet inom elevhälsan mellan kommunen, andra utbildningsanordnare och välfärdsområdet.

Välfärdsområdet bildar en regional samarbetsgrupp med utbildningsanordnarna inom sitt område. Utbildningsanordnarna och välfärdsområdena ska tillsammans utarbeta planerna för hur elevhälsan ska genomföras som helhet. 

Tillgången till tjänster för elever och studerande förbättras genom att läroanstaltens personal ges möjlighet att ta kontakt med alla elevvårdstjänster. Till hälso- och sjukvårdslagen fogas bestämmelser som bland annat säkerställer att närserviceprincipen iakttas i elevhälsotjänsterna.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

I samband med behandlingen godkände riksdagen två uttalanden. Riksdagen förutsätter bland annat att statsrådet vidtar åtgärder för att säkerställa tillräckliga resurser för elev- och studerandevården, med särskild uppmärksamhet på att eleverna och de studerande erbjuds tillräckliga mentalvårdstjänster i rätt tid och att förebyggande lågtröskeltjänster finns tillgängliga i hela landet.

Lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 4/2022.​

Kategorier
Ungdomensriksdag