Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Försvarsutskottet: Viktigt att beredskapslagen identifierar hybridhot

Publicerad 27-06-2022 12:50

Försvarsutskottet: Viktigt att beredskapslagen identifierar hybridhot

​Riksdagens försvarsutskott tillstyrker regeringens proposition med förslag till ändring av beredskapslagen, men vill precisera innehållet i paragrafen om hybridhot. Utskottets betänkande FsUB 2/2022 om propositionen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen (RP 63/2022) blev klart i dag.

Utskottet konstaterar att Finlands säkerhetspolitiska miljö har förändrats radikalt sedan den gällande beredskapslagen trädde i kraft efter att Ryssland invaderat Ukraina. Det blir allt svårare att skilja mellan inre och yttre säkerhet, och hybridhoten blir allt mer mångfasetterade.

Försvarsutskottet anser att olika hybridhot måste beaktas i större utsträckning än för närvarande i definitionen av undantagsförhållanden i beredskapslagen. Som hybridhot definierar utskottet verksamhet som hotar till exempel det allmännas beslutsförmåga, gränssäkerheten, den allmänna ordningen och säkerheten eller tillgången till energi, vatten, livsmedel, läkemedel, betalnings- och värdepapperstjänster samt nödvändiga tjänster inom social- och hälsovården eller räddningsväsendet.

Hybridpåverkan kan också vara ett hot mot funktionen hos kritiska trafiksystem eller informations- och kommunikationstekniska system som används för att driva funktioner som är nödvändiga för samhället.

Myndigheternas befogenheter och ledningsförhållanden ska fungera

Utskottet betonar att det behövs tydliga ledningsförhållanden och förmåga att snabbt reagera på hotbilder. När det gäller bekämpningen av hybridhot noterar utskottet särskilt att det i myndighetssamarbetet inte får finnas några luckor i behörigheten eller oklarheter i fråga om ledningsförhållandena, eftersom sådana svagheter kan utnyttjas av utomstående. Dessutom måste lagstiftningen för normala förhållanden vara uppdaterad, då myndigheterna har tillgång till den lagstiftningen också under undantagsförhållanden.

Ändringen av gränsbevakningslagen (RP 94/2022), som för närvarande behandlas i riksdagen, är också viktig. Syftet med propositionen om gränsbevakningslagen är att förbättra Gränsbevakningsväsendets möjligheter att förbereda sig inför och reagera på störningssituationer under normala förhållanden. Samtidigt förbättras också Gränsbevakningsväsendets beredskap för undantagsförhållanden.

Utöver den nu föreslagna regleringen påskyndar utskottet en totalreform av beredskapslagen.

Sannfinländarnas ledamöter i utskottet lämnade en reservation till betänkandet.

Hela betänkandet finns att läsa på sidan Senaste utskottsbetänkanden i riksdagens webbtjänst​

Kategorier