Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ändringen av gränsbevakningslagen i remissdebatt

Publicerad 14-06-2022 18:00

​Inrikesminister Krista Mikkonen presenterade regeringens proposition för riksdagen. 

Ändringen av gränsbevakningslagen i remissdebatt

Riksdagen förde tisdagen den 14 maj remissdebatt om ändringen av gränsbevakningslagen. I lagen föreslås ändringar som stärker gränssäkerheten och ger beredskap för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan. 

Regeringens proposition presenterades av inrikesminister Krista Mikkonen (gröna), som konstaterade att situationen för närvarande är stabil vid Finlands gränser och att samarbetet mellan de finländska och ryska gränsmyndigheterna fungerar normalt. ”Men vi måste vara beredda på snabba förändringar”, sade Mikkonen. 

Regeringen föreslår att det till lagen fogas en uttrycklig bestämmelse om begränsning av gränsövergångstrafiken. Enligt propositionen kan statsrådet därtill besluta om koncentrering av asylansökningar till ett eller flera gränsövergångsställen, om det är nödvändigt för att avvärja ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen, den nationella säkerheten eller folkhälsan som orsakas av ett exceptionellt stort antal inresande under en kort tid eller av inresa till följd av en främmande stats påverkan.  

Till lagen föreslås också kompletterande bestämmelser om uppförande av hinder i gränszonen. Genom att uppföra hinder kan man bättre bereda sig för olika hot som äventyrar gränssäkerheten.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till förvaltningsutskottet för vidare behandling. 

Regeringens proposition RP 94/2022 med behandlingsinformation​

Kategorier