Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Miljöutskottet godkände förslaget till ny klimatlag

Publicerad 05-05-2022 13:40

Miljöutskottet godkände förslaget till ny klimatlag

Torsdagen den 5 maj godkände miljöutskottet ett betänkande där utskottet föreslår att den nya klimatlagen antas utan ändringar.

Utskottet anser att den omfattande översynen av klimatlagen är mycket aktuell och väsentlig för att förtydliga och utvidga målen för utsläppsminskningen. Revideringen av klimatlagen bidrar inte bara till att uppfylla Finlands globala åtaganden för att begränsa klimatförändringen utan gör också näringslivets omvärld mer förutsägbar och bidrar till att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt.

I den nya lagen föreskrivs det närmare på det sätt som riksdagen förutsatt också om den årliga klimatårsberättelsen, som har utvecklats så att den har blivit mer strategisk och övergripande. Berättelsen har således redan blivit ett användbart politiskt verktyg. Den innehåller heltäckande uppgifter om utsläppsutvecklingen inom sektorerna för utsläppshandel, ansvarsfördelning och markanvändning och även bedömningar av huruvida åtgärderna är tillräckliga i förhållande till målen. Berättelsen innehåller också uppskattningar av exempelvis konsumtionsbaserade utsläpp, koldioxidhandavtryck samt ekonomiska och andra konsekvenser. I sin utvidgade form ger berättelsen i enlighet med sitt mål bättre möjligheter för såväl beslutsfattarna som medborgarna att delta i den klimatpolitiska debatten.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen godkänner två uttalanden i ärendet:

  • riksdagen förutsätter att statsrådet senast i november 2022 lämnar en proposition om komplettering av klimatlagen med bestämmelser om ändringssökande och klimatförpliktelser för kommunerna, och
  • riksdagen förutsätter att statsrådet under 2022 inleder pilotprojekt i enlighet med regeringsprogrammet för att utveckla den frivilliga koldioxidmarknaden och skapar klara spelregler för koldioxidmarknaden för att garantera tillförlitligheten och insynen i systemet.

Betänkandet innehåller två reservationer.

Miljöutskottets betänkande MiUB 2/2022 ​(kommer inom kort)

Kategorier