Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Nya klimatlagen godkänd

Publicerad 25-05-2022 14:20

Nya klimatlagen godkänd

Riksdagen har antagit den nya klimatlagen med rösterna 121–42. Målet är att Finland når klimatneutralitet till 2035. 

Den nya klimatlagen innehåller bestämmelser om nya klimatmål. Utöver målet om klimatneutralitet 2035 ställer lagen också upp utsläppsminskningsmål till 2030 och 2040. Till lagen fogas även ett mål att stärka kolsänkorna. Lagen utvidgas också till att gälla markanvändningssektorn. 

För att utsläppsminskningsmålen ska nås innehåller klimatlagen också bestämmelser om riksomfattande klimatpolitiska planer för minskade växthusgasutsläpp och för anpassning till klimatförändringar i Finland.

I den nya klimatlagen ingår bestämmelser om att inrätta ett samiskt klimatråd. Rådet ska vara ett oberoende expertorgan som producerar information och uttalar sig om de klimatpolitiska planerna ur samekulturens perspektiv. Dessutom förpliktar lagen myndigheterna att förhandla med sametinget i samband med att planerna görs upp.

Den nya klimatlagen avses träda i kraft den 1 juli 2022. Samtidigt upphävs den gällande klimatlagen.

Lagförslaget godkändes enligt miljöutskottets betänkande (MiUB 2/2022​).

Samtidigt godkände riksdagen två uttalanden:

  1. Riksdagen förutsätter att statsrådet senast i november 2022 lämnar en proposition om komplettering av klimatlagen med bestämmelser om ändringssökande och klimatförpliktelser för kommunerna.
  2. Riksdagen förutsätter att statsrådet under 2022 inleder pilotprojekt i enlighet med regeringsprogrammet för att utveckla den frivilliga koldioxidmarknaden och skapar klara spelregler för koldioxidmarknaden för att garantera tillförlitligheten och insynen i systemet.

Omröstningsresultatet

Kategorier