Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Remissdebatt om ändring av vårdgarantin inom primärvården

Publicerad 18-05-2022 17:50

Remissdebatt om ändring av vårdgarantin inom primärvården

Riksdagen förde onsdagen den 19 maj remissdebatt om regeringens proposition om ändring av hälso- och sjukvårdslagen. Ändringen skärper tidsgränserna för att få icke-brådskande vård inom primärvården. Även vårdbehovet ska bedömas tidigare än inom den tid som gäller nu.

Regeringen föreslår att den längsta väntetiden för icke-brådskande undersökning eller vård inom den öppna primärsjukvården efter bedömningen av vårdbehovet förkortas från tre månader till sju dagar. Den längsta väntetiden inom mun- och tandvården förkortas från sex månader till tre månader.

Bedömningen av vårdbehovet ska göras tidigare än inom den tid på tre dygn som gäller nu, nämligen genast när patienten tar kontakt eller under samma dag. 

Tidsgränserna för att få vård skärps stegvis så att det under de 14 månader som följer efter lagens ikraftträdande ska vara möjligt att få icke-brådskande sjukvård inom primärvården inom 14 dygn och inom mun- och tandvården inom fyra månader från det att vårdbehovet bedömdes. Den maximala väntetiden på sju dygn inom den öppna primärsjukvården och den maximala väntetiden på tre månader inom mun- och tandvården föreslås träda i kraft den 1 november 2024.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till social- och hälsovårdsutskottet för vidare behandling. 

Regeringens proposition om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med den (RP 74/2022) med behandlingsinformation​

Kategorier