Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Remissdebatt om ändring i självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa och om förlängning av företagares rätt till arbetsmarkansstöd

Publicerad 24-01-2022 15:55

Remissdebatt om ändring i självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa och om förlängning av företagares rätt till arbetsmarkansstöd

​Regeringen lämnade den 20 januari två propositioner till riksdagen (RP 239/2021 och RP 240/2021). Eftersom ärendena är brådskande på grund av det rådande coronaläget sammankallade talmannen riksdagen för att fortsätta det avbrutna riksmötet 2021 för att behandla propositionerna. Behandlingen av propositionerna började måndagen den 24 januari med remissdebatt. 

Temporär ändring i självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa

Regeringen föreslår att det för självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa tillfälligt betalas arbetslöshetsförmån. Undantaget gäller självrisktider vars första dag infaller under perioden 1.1.2022–28.2.2022. Dessutom föreslås ett temporärt undantag från jämkningen av utkomstskyddet för arbetslösa. Enligt undantaget ska företagsinkomsterna jämkas enligt företagarens egen anmälan om det har skett en betydande förändring i inkomsterna på grund av covid-19-epidemin.

De föreslagna ändringarna är ett sätt att bemöta det behov av att stärka arbetstagarnas försörjning som följer av de begränsningsåtgärder som vidtagits för att bekämpa coronaepidemin.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till social- och hälsovårdsutskottet för vidare behandling. 

Regeringens proposition om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 240/2021)​

Förlängning av företagares temporära rätt till arbetsmarkansstöd

En person som har varit sysselsatt på heltid som företagare har i regel rätt till arbetslöshetsförmån när företagsverksamheten har upphört helt och hållet. Under coronatiden har företagare temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd, om heltidsarbetet har upphört eller inkomsterna har minskat på grund av coronapandemin. Den föregående temporära bestämmelsen upphörde att gälla den 30 november 2021.

Regeringen föreslår en fortsättning på den temporära bestämmelsen. Den temporära ändringen gäller till utgången av februari 2022. På basis av ändringen kan arbetsmarknadsstöd betalas för tiden januari–februari. 

Efter remissdebatten remitterades ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för vidare behandling. 

Regeringens proposition om temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa (RP 239/2021)​

Kategorier