Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Social- och hälsovårdsutskottet förordar att villkoret om säkerhetsavståndet på två meter slopas

Publicerad 16-09-2021 20:00
Redigerad 17-09-2021 13:18

Social- och hälsovårdsutskottet förordar att villkoret om säkerhetsavståndet på två meter slopas

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott anser att det i princip är motiverat att stryka definitionen av närkontakt från lagen om smittsamma sjukdomar. Utskottet gav sitt betänkande (ShUB 21/2021) om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar torsdagen den 16 september. 

I paragrafen vill man stryka de exakta kraven i definitionen av närkontakt samt det incidenstal som är ett kriterium för tillämpningen. Enligt nuvarande bestämmelser avses med närkontakt då personer vistas inomhus närmare än två meter från varandra över 15 minuter.

Social- och hälsovårdsutskottet anser att det i princip är motiverat att stryka definitionen av närkontakt. Utskottet konstaterar dock att förebyggande av risken för smitta är av avgörande betydelse för att bekämpa epidemin. Ett sätt att förebygga smitta är att undvika närkontakt. Utskottet föreslår att bestämmelsen ändras så att ett myndighetsbeslut i stället för undvikande av närkontakt gäller förebyggande av smittrisk som orsakas av närkontakt.

Enligt social- och hälsovårdsutskottet uppfattning gör de snabba förändringarna i epidemiläget inte det möjligt att upphäva 58 d paragraf. Om bestämmelsen helt skulle utgå ur den metodarsenal som lagen tillåter, skulle myndigheterna endast kunna använda sig av antingen stängning av utrymmen enligt 58 g § eller stängning av utrymmen eller förbud mot tillställningar enligt 58 § i de fall när villkoren för tillämpning av dessa paragrafer uppfylls. De bestämmelserna innefattar dock inte alla situationer och utrymmen där det kan bli nödvändigt att införa restriktioner.

Social- och hälsovårdsutskottet anser att förslaget om att slopa incidenskriteriet är motiverat. I och med att vaccinationstäckningen ökar utgör incidensen inte längre någon väsentlig förutsättning med avseende på epidemin. Utskottet anser att det i det förändrade sjukdomsläget är mer motiverat att nödvändigheten av beslutsfattandet bedöms utifrån uppkomst av betydande smittkluster. Betydande smittkluster har ett centralt samband med exempelvis risken för att smittkluster eller deras snabba spridning ökar risken för att en smittsam sjukdom sprids okontrollerat bland befolkningen, att behovet av välfärdstjänster ökar avsevärt eller att liv och hälsa äventyras. Utskottet betonar att en väsentlig aspekt vid bedömningen av smittklustrens betydelse och behovet av restriktioner är att hälso- och sjukvårdens bärkraft och resurser äventyras.

I betänkandet ingår en reservation.

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 21/2021​

Kategorier