Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Finansutskottet: Energibranschens låne- och garantiprogram är befogat

Publicerad 13-09-2022 18:05

Finansutskottet: Energibranschens låne- och garantiprogram är befogat

Finansutskottet förordar regeringens proposition om ett låne- och garantiprogram till energibranschen​ på högst 10 miljarder euro. Utskottet anser propositionen i det rådande läget vara befogad och ändamålsenlig, men framför i sitt betänkande både anmärkningar och tekniska ändringsförslag. Propositionen, som ingår i statens tredje tilläggsbudget för år 2022, är tänkt att tillämpas från den 16 september.

Finansutskottets betänkande i ärendet (FiUU 18/2022 - RP 121/2022) blev klart den 13 september. Utskottets betänkande innehåller reservationer av Sannfinländarna och Samlingspartiet.

Statliga lån och statsborgen måste vara en sista nödlösning

Syftet med statens låne- och garantiprogram är att trygga elmarknaden och driften i samhället samt likviditeten för företag centrala för försörjningsberedskapen. Regeringens proposition ökar statens behov för nettoupplåning med 10 miljarder euro.

Finansutskottet betonar att tilläggsbudgeten är exceptionell och stor. Regleringen ska styra aktörer att i första hand söka finansiering på marknaden. Här spelar strikta lånevillkor en särskild roll. Statliga lån och statsborgen ska vara en sista nödlösning för att säkra energibolagens drift över undantagslägen och trygga marknadens funktion.

Utskottet betonar också behovet för att kontrollera att beviljandet av finansieringen är kompatibelt med EU:s regler för statsstöd.

Mera framförhållning i fortsättningen

Utskottet anser​ det positivt att regeringspropsitionen redan i sig har lugnat ned marknaden. För att trygga den offentliga ekonomin och samhällsfunktionernas drift behövs ändå åtgärder som biter på de bakomliggande problemen och för att undvika liknande situationer i fortsättningen.

Finansutskottet påminner om att energimarknaden fungerar över landsgränser, att stabiliserandet av energimarknaden förutsätter åtgärder på hela EU-området. Enligt en utredning utskottet tagit del av har bland annat beskattning av oskäligt stora vinster (windfallskatt), separerandet av gas- och elpriser samt ett pristak för ​elgrossistmarknaden diskuterats på EU-nivå.

Pristak och EU-åtgärder i fokus

Utskottet betonar framför allt pristak för el, eftersom sakkunniga som utskottet hört har bedömt att pristak på EU-nivå skulle bita uttryckligen på det bakomliggande problemet. Taket bedöms också kunna återställa handeln på derivatmarknaden och sänka priset på derivat. Det här skulle slopa eller i alla fall märkbart minska lånebehovet till företag, och därmed också realiseringen av risker för staten.

Finansutskottet anser det också viktigt att beakta särdrag i olika medlemsländer energimarknader och olika produktionsslag samt att beakta Finlands nationella intressen.

Utskottet betonar regeringens aktiva och förutseende åtgärder i EU-beslutsfattandet. Ifall EU-åtgärder inte räcker måste regeringen ha beredskap att på nationell nivå skrida till åtgärder, som tryggar elmarknaden och tillgången till rimligt prissatt energi, även för hushållen.

Klimatomställning och produktionskapacitet

Finansutskottet påminner om att de planerade åtgärderna även förutsätter en utbyggnad av produktionskapaciteten för energi. Väsentliga är också inbesparingsåtgärder som är kostnadseffektiva och som rättvist fördelas över olika grupper av elkonsumenter. Dessutom bör man sträva efter att hålla all befintlig elproduktionskapacitet i drift för att trygga tillgången till el.

Samtidigt är det viktigt att urvalet åtgärder så effektivt som möjligt främjar klimatomställningen och försnabbar utbyggnaden av riktigt ren energiproduktion i Finland. Utskottet anser det också nödvändigt att på ett välfungerande sätt försnabba tillståndsprocesserna för investeringar som främjar ren energi.

Utskottet fäster uppmärksamhet också vid kommunernas ställning, eftersom problemen på elmarknaden avspeglar sig speciellt på de kommuner som är ägare i energibolag. Därför är det viktigt att finansinstitutet Kuntarahoitus förmår handskas med det hastigt växande finansieringsbehovet inom kommunsektorn och stärka energibolagens verksamhet och Finlands försörjningsberedskap.

Kategorier