Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Remissdebatt om funktionshinderservicelagen, translagen och djurskyddslagen

Publicerad 05-10-2022 10:40

Remissdebatt om funktionshinderservicelagen, translagen och djurskyddslagen

Riksdagens förde remissdebatt om flera regeringspropositioner i plenum tisdagen den 4 oktober. Bland annat behandlades propositionen till funktionshinderservicelag (RP 191/2022 rd), propositionen till lag om könsfastställelse (RP 189/2022 rd) och propositionen till lag om djurens välbefinnande (RP 186/2022 rd). 


Syftet med reformen av funktionshinderservicelagen är att stödja ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning och tillgodoseendet av deras självbestämmanderätt, jämlikhet, delaktighet och deltagande i samhället samt att trygga tillräcklig service av god kvalitet enligt individuella behov. Subjektiv rätt skulle gälla för nästan all service i den nya lagen, för att varje person med funktionsnedsättning ska kunna få service enligt sitt individuella behov. Rätten till service skulle bestämmas utifrån behovet, inte utifrån diagnosen. Tjänsterna skulle fortfarande i huvudsak vara avgiftsfria. Lagändringen syftar också till att stärka kundens delaktighet i valet av tjänster. Nya tjänster enligt handikappservicelagen är dessutom särskilt stöd för delaktighet och assisterat beslutsfattande.
 • Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

I propositionen med förslag till lag om könsfastställelse (translagen) skulle lagen om fastställande av transsexuell könstillhörighet hävas. Genom den nya lagen skulle förverkligandet av självbestämmanderätten, den personliga integriteten, skyddet mot diskriminering och rätten till privatliv stärkas. En medicinsk utredning eller diagnos och avsaknad av fortplantningsförmåga skulle inte längre vara en förutsättning för juridiskt fastställande av könstillhörighet. Ansökan skulle basera sig på personens egen utredning om sin könserfarenhet och övrig lagstiftning skulle i huvudsak tillämpas enligt det fastställda könet.
 • Behandlingen av ärendet avbröts i plenum och återupptas i plenum onsdagen 5.10 kl. 14. 

I propositionen om djurens välbefinnande föreslås det att det stiftas en lag om djurens välbefinnande. Samtidigt föreslås att den nuvarande djurskyddslagen hävs. Syftet med propositionen är att främja och skydda djurens välbefinnande samt att öka respekten för djuren och en god behandling av dem. Det föreslås att det till lagen fogas ett krav på att ett djur som vårdas av en människa ska kunna tillgodose vissa väsentliga beteendebehov. Genom propositionen skulle införsel av valpar till försäljning (genom s.k. valpfabriker) förbjudas. Dessutom föreslås det ändringar i anmälningsskyldigheten i fråga om ärftliga sjukdomar, att den kirurgiska kastreringen av smågrisar upphör efter en övergångsperiod, förbud mot byggande av nya båsladugårdar, effektivering av övervakning och nya bestämmelser för avlivande av bytesfisk.
 • Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Följande debatterade ärenden den 4 oktober remitterades också till utskott:

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av smittsamma sjukdomar (RP 190/2022) 
 • Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslag och till lagar som har samband med dem (RP 197/2022) 
 • Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen och till vissa lagar som har samband med den  (RP 196/2022)  
 • Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om mervärdesskattelagen (RP 194/2022)  
 • Ärendet remitterades till finansutskottet. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 5 kap. i försäkringsbolagslagen och 6 kap. 19 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (RP 198/2022 rd)
 • Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s marknadskontrollförordning inom vissa produktsektorer (RP 195/2022) 
 • Ärendet remitterades till ekonomiutskottet. 

ISL 3/2022 rd Icke stadfäst lag om avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Armenien, å andra sidan (RP 23/2022)
 • ​Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet. 

ISL 4/2022 rd Icke stadfäst lag om avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan (RP 24/2022)
 • Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet. 

ISL 5/2022 rd Icke stadfäst lag om avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (RP 25/2022)
 • ​Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet.
Kategorier