Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen debatterade interpellationen om energi och el

Publicerad 05-10-2022 21:00

Riksdagen debatterade interpellationen om energi och el

I riksdagens plenum behandlades onsdagen den 5 oktober interpellationen om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik (IP 3/2022 rd). Interpellationens första undertecknare är Riikka Purra (saf) och den har undertecknats av 43 riksdagsledamöter ​Sannfinländarnas, Liike Nyt-rörelsens och den Kristdemokratiska riksdagsgruppen står bakom interpellationen.

I interpellationen ställde oppositionsgrupperna frågor om bland annat hur regeringen tänker lindra hushållens elräkningar och trygga deras köpkraft, om regeringen är beredd att tillfälligt avbryta utsläppshandeln eller öka mängden utsläppsrätter samt hur ägarstyrningen har utvecklats under den rådande mandatperioden.

I sitt svar på interpellationen tog statsminister Sanna Marin (sd) upp konsekvenserna av Rysslands anfallskrig för energikrisen och prisstegringen för energi och andra nyttigheter. Marin lyfte fram den kraftiga prisstegringen på fossila bränslen på den globala marknaden med anledning av Rysslands handlingar som en central orsak till den aktuella energikrisen. En återspegling av situationen är också de svårigheter som Fortums dotterbolag Uniper stötte på i år. I anslutning till detta lyfte Marin också fram utgångspunkterna för ägarstyrningen och ägarpolitiken.

Statsministern lyfte fram regeringens beslut om stigande energipriser, levnadskostnader och inflation. Sådana är bland annat extra indexhöjningar, nytt elstöd till hushåll med låga inkomster och barnbidrag som betalas dubbelt i december. Regeringen har också beslutat om ett temporärt skatteavdrag som beviljas på basis av elenergiräkningar, en temporär sänkning av mervärdesskatten på el till 10 procent, temporär skattefrihet för persontransporter, höjning av resekostnadsavdraget samt fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket.

Enligt statsministern är det centrala målet att trygga finländska människors och företags tillgång till energi till ett skäligt pris samt leveranssäkerheten i framtiden. Det centrala är att man lösgör sig från de nuvarande beroendeförhållandena genom att investera i utsläppsfri energi. Marin betonade betydelsen av Europeiska unionens enhetlighet och sanktionerna mot Ryssland i det svåra läget.

– Sårbarheterna och möjligheterna att lösgöra sig från dem bör granskas tillsammans också på europeisk nivå. Redan kort efter den akuta krisen måste Europeiska unionen vara mer självförsörjande och kapabel att agera oberoende av inflytandet från länder som inte delar våra gemensamma värderingar, sa Marin.

Enligt interpellationens första undertecknare Riikka Purra (saf) höjer det höga energipriset alla priser och elräkningarna har försatt många medborgare i trångmål. Till följd av inflationen försvagas löntagarnas köpkraft nu betydligt. Enligt Purra befinner sig Finland nu i en energikris och regeringen är inte medveten om situationen. Purra kritiserade skarpt bland annat regeringens energipolitiska linje, klimatpolitik och orättvisan i elmarknadsmodellen. Enligt Purra skulle bland annat sänkningen av pristaket sporra finländarna att minska sin elförbrukning och trygga den finländska industrins konkurrenskraft.

– Eftersom regeringen inte har sörjt för Finlands energiförsörjning och inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa tillgången till energi och ett skäligt pris på energi, och eftersom ägarstyrningens tillstånd avsevärt har försvagat Finlands finansiella ställning, anför jag att regeringen inte har riksdagens förtroende, sa Purra.

I interpellationsdebatten i plenum den 5 oktober hölls sammanlagt 108 anföranden. 

Omröstning om interpellationen äger rum i plenum på fredag den 7.10 kl. 13.​

Se onsdagens interpellationsdebatt i sin helhet på riksdagens webbsändningstjänst

Kategorier