Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Social- och hälsovårdsutskottet förordar den så kallade patientsäkerhetslagen

Publicerad 16-09-2022 19:25

Social- och hälsovårdsutskottet förordar den så kallade patientsäkerhetslagen

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande om regeringens proposition om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt blev klart fredagen den 16 september. Betänkandet innehöll en reservation.

Begränsningar för rätten till stridsåtgärder måste vara noga avgränsade

I sitt betänkande anser utskottet att den föreslagna lagen är nödvändig. På basis av propositionen och de hörda sakkunniga kan stridsåtgärderna inom sjuk- och hemvården, utan skyddsarbete, med stor sannolikhet leda till att klienters och patienters liv och hälsa grovt äventyras. Utskottet anser att det grova äventyrandet av patienters och klienters liv och hälsa i alla lägen måste kunna förhindras, även under pågående stridsåtgärder.

Social- och hälsovårdsutskottet betonar att begränsningar som riktas mot rätten till stridsåtgärder ändå måste vara noga avgränsade ifråga om tillämpning och varaktighet. Begränsningarna måste basera sig på ett omedelbart hot, vara proportionerliga och endast användas i sista hand. Utskottet poängterar att den föreslagna lagen inte syftar till att förhindra stridsåtgärder och att lagliga åtgärder inte kan användas för att bryta stridsåtgärder eller för att lösa problem som uppstått på grund av personalbrist eller bristande resurser.​

Lagen är tänkt att träda i kraft så fort som möjligt

Utskottet anser det viktigt att parterna skulle nå ett förhandlingsresultat så fort som möjligt, och anser att det i nuläget inte finns fog för att förlänga lagens giltighetstid. Enligt propositionen är lagen tänkt att träda i kraft så fort som möjligt och den skulle vara i kraft till den 31 januari 2023.

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet fäste i sitt utlåtande uppmärksamhet vid att lagförslaget innehåller både ett vite för föreningar och för enskilda arbetstagare, och föreslog att social- och hälsovårdsutskottet skulle ompröva nödvändigheten för personliga böter. Social- och hälsovårdsutskottet anser det ändamålsenligt att följderna för stridsåtgärderna bärs av föreningen som vidtagit dem, och föreslår att vitet för enskilda arbetstagare stryks (5 och 9 §).

Social- och hälsovårdsutskottet förutsätter att statsrådet utreder utvecklingsbehov för skyddsarbete och bereder vid behov lagförslag för att trygga tillgången till skyddsarbete i motstridiga situationer.

Läs social- och hälsovårdsutskottets hela betänkande på riksdagens webbplats (ShUB 14/2022)

Tidigare under fredagen blev också grundlagsutskottets utlåtande om regeringens proposition klart. Grundlagsutskottet konstaterade att lagförslaget nog begränsar rätten till stridsåtgärder, men ansåg att förslaget innehåller väldigt tunga och grundlagsmässigt godtagbara motiveringar. Utskottet anser den föreslagna lagstiftningen nödvändig och att lagen kan stiftas i normal ordning. Utlåtandet var enhälligt.

Läs grundlagsutskottets utlåtande på riksdagens webbplats (GrUU 41/2022)​

Kategorier