Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Stora utskottet behandlade direktivförslaget om kringgående av EU-sanktioner

Publicerad 22-02-2023 17:25

Stora utskottet behandlade direktivförslaget om kringgående av EU-sanktioner

Stora utskottet fattade på onsdagen den 22 februari beslut om riksdagens ståndpunkt i fråga om flera lagstiftningsförslag.

Stora utskottet behandlade EU-kommissionens förslag utifrån riksdagens utskotts utlåtanden och beslutade i enlighet med fackutskottens ståndpunkter instämma i statsrådets ståndpunkt. De förslag som behandlats är följande:

• Det så kallade sanktionsbrottsdirektivet, som fastställer miniminormer för brott och straff vid överträdelser av EU:s sanktioner. Bakgrunden till förslaget är behovet av att säkerställa att överträdelser av sanktioner är straffbara i alla medlemsländer och att det finns en gemensam miniminivå för påföljderna. Enligt EU-kommissionen, som lagt fram förslaget, finns det betydande skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller brottsdefinitioner och påföljder vid överträdelser av sanktioner. Enligt kommissionen utreds eller lagförs inte heller dessa brott tillräckligt effektiv. (U 97/2022 rd)

• Förslag till ett nytt produktansvarsdirektiv och förslag till direktiv om ansvar för artificiell intelligens. Syftet med dessa är bland annat att garantera samma skyddsnivå i fall med skador orsakade av artificiell intelligens som utsatta vanligtivs har i fall med skador orsakade av produkter. (U 82/2022 rd)

• Förslag till förordning som främjar ibruktagning av snabb betalning i EU. Det skulle bli obligatoriskt för tillhandahållare av betaltjänster att sända och ta emot snabböverföringar i euro. (U 91/2022 rd)

• Förslag till förordning om insamling och spridning av uppgifter om kortvarig hyresinkvartering samt om ändring av förordningen om kortvarig inkvarteringsverksamhet. Målet är att harmonisera och förbättra registreringen och spridningen av information som rör webbplattformar som erbjuder kortvarig hyresinkvartering. Dessutom är målet att skapa en jämlik verksamhetsmiljö för de företag som tillhandahåller inkvarteringstjänster. (U 92/2022 rd)

• Förslag till förordning som syftar till att minska de luftföroreningar som trafiken orsakar. Förslaget ska ersätta de tidigare separata utsläppsreglerna och de utsläppsgränser som gäller för alla motorfordon skulle samlas i ett enda regelpaket. Alla fordon i samma kategori skulle omfattas av samma utsläppsgränser oberoende av vilket bränsle och vilken teknik som används (det vill säga om det är fråga om en förbränningsmotor eller en hybrid). (U 97/2022 rd)

• Förslag till förordning om föräldraansvar som syftar till att harmonisera de internationella privaträttsliga reglerna om föräldraskap inom EU. Enligt förslaget ska till exempel ett föräldraskap som fastställts i ett EU-land erkännas i alla EU-länder. Målet är att skydda barnens grundläggande rättigheter, garantera familjerna rättssäkerhet och minska kostnaderna för förvaltnings- och rättssystem. (U 105/2022 rd)

• Förslag om att förhindra skatteflykt genom alternativa betalnings- och investeringssätt såsom kryptotillgångar och elektroniska pengar. Det s.k. handräckningsdirektivet ändras så att tillhandahållare av kryptovalutor skulle rapportera till EU-länderna de uppgifter om transaktioner av kryptotillgångar som direktivet förutsätter. (U 102/2022 rd)

Stora utskottet behandlade också ett utkast till FN-avtal om skydd för miljön i haven (U 104/2022 rd). Utskottet instämde enligt miljöutskottets utlåtande i statsrådets ståndpunkt att det är viktigt att nå ett internationellt avtal om hav utanför den nationella lagstiftningsbehörigheten. Ungefär två tredjedelar av världens havsyta utgörs av sådana områden. Då havens tillstånd är gott bromsar de bland annat upp klimatförändringen.
Kategorier
EU-ärenden; Stora utskottet; Utskott