Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Läsesal och forskarsal

141028_lukusali_iso.jpg

Läsesalen och forskarsalen

Biblioteket har en lugn läsesal med 70 platser och referensbibliotek. Mediebeståndet får bara användas i bibliotekslokalerna. Forskarsalen har 10 platser som fördelas halvårsvis och måste ansökas.

Forskarplatser

Forskarplatserna ges i första hand till forskare som använder Riksdagsbibliotekets samlingar och material från riksdagens arkiv.

Platserna ges till forskare som studerar på minst licentiatnivå. De måste sökas och beviljas för sex månader åt gången. Platserna ges ut för högst sex halvårsperioder.

Forskarplatserna kan sökas två gånger om året, i maj och november. Under ansökningstiden finns ansökningsblanketten på kundtjänsten. Den kan också skrivas ut på Riksdagsbibliotekets webbplats. Ansökningar kan inte lämnas in eller behandlas utanför ansökningstiden. Direktören för Riksdagsbiblioteket beslutar om fördelningen av forskarplatser.

Regler för forskarsalen

1 §

Platserna i forskarsalen, forskarplatserna, är avsedda för forskare som forskar inom områdena riksdagskunskap, juridisk kunskap eller samhällskunskap. Med forskare avses en person som forskar på minst licentiatnivå och som i sitt forskningsarbete i stor omfattning behöver anlita Riksdagsbibliotekets samlingar eller arkivmaterial.

2 §

Ansökningsblanketter

En forskarplatsplats skall sökas på en särskild blankett. Under ansökningstiden finns blanketterna tillgängliga på Riksdagsbibliotekets rådgivnings- och arkivtjänst och på bibliotekets webbplats. Den ifyllda blanketten kan lämnas in till rådgivnings- och arkivtjänsten eller skickas per e-post till biblioteket@riksdagen.fi.

Ansökningstid

Forskarplatserna kan sökas två gånger om året, i maj och november. Ansökningstiden är två veckor. Platserna utlyses på Riksdagsbibliotekets anslagstavla och på bibliotekets webbsida. Ansökningar kan inte lämnas in utanför ansökningstiden.

Val

Rätten att använda en forskarplats gäller en halvårsperiod. Sökande som innehaft en forskarplats i kortare tid än fyra månader har företräde. Två eller flera forskare kan medges en gemensam forskarplats. I förekommande fall kan forskarplatserna reserveras för riksdagen.

Om det kommer in fler ansökningar än det finns platser väljs forskare också på reservplats.

Direktören för Riksdagsbiblioteket bestämmer om fördelningen av forskarplatserna. Alla sökande informeras om beslutet per e-post eller vanlig post till den adress som de uppgett.

Längsta tid

En och samma forskare kan få tillgång till en forskarplats för högst sex halvårsperioder.

3 §

I början av en halvårsperiod får forskaren nycklarna till forskarsalen av chefen för Riksdagsbibliotekets rådgivnings- och arkivtjänst. Då är forskaren skyldig att legitimera sig och underteckna en blankett där han eller hon åtar sig att följa reglerna för forskarsalen.

När forskaren inte längre behöver sin plats skall han eller hon utan dröjsmål underrätta chefen för rådgivnings- och arkivtjänsten. De kommer då överens om att platsen återlämnas.

När en halvårsperiod är slut skall forskaren lämna tillbaka nycklarna till lånedisken i rådgivnings- och arkivtjänsten. Forskaren får en kvittens på att forskarplatsen har återlämnats.

4 §

Forskarsalen är öppen under Riksdagsbibliotekets öppettider. Dörren till forskarsalen måste vara låst. Det är inte tillåtet att ta med sig utomstående till forskarsalen.
Forskarna förväntas i förekommande fall presentera sitt forskningsarbete på evenemang som ordnas av Riksdagsbiblioteket. Forskaren och chefen för rådgivnings- och arkivtjänsten avtalar särskilt om detta. Det är frivilligt att presentera sin forskning.

5 §

Allt material från Riksdagsbiblioteket som används i forskarsalen skall lånas via rådgivnings- och arkivtjänsten. Lånat material får förvaras på forskarplatsen, men inte i det låsta skåpet.

Referensbiblioteksmaterial som finns i läsesalen och arkivmaterial i original får tillfälligt tas med till forskarsalen. Forskaren är skyldig att återlämna materialet samma dag.

6 §

Rätten att använda en forskarplats kan återkallas om forskaren använder platsen mycket sällan eller om forskaren inte följer dessa regler för forskarsalen.

7 §

Dessa regler för forskarsalen är fastställda den 15 december 2004 av styrelsen för Riksdagsbiblioteket och träder i kraft den 1 januari 2005. Samtidigt upphävs anvisningarna om användningen av forskarsalen av den 6 juni 1995.