Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

FvUB 16/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
FvUB 15/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 b § i lagen om statsandel för kommunal basservice
FvUB 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
FvUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
FvUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statskontoret och lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
FvUB 11/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 27 och 49 § i lagen om främjande av integration
FvUB 10/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

FvUU 17/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
FvUU 16/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
FvUU 8/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till en samordningsmekanism beträffande utnyttjande av olika politikområden i samarbetet med tredjeländer kring återflyttning och återtagande (samordningsmekanism)

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
53
2020 rd
Förvaltningsutskottet
Onsdag 21.10.2020 kl. 11.15
INOFFICIELLT DISTANSMÖTE
1
Namnupprop
2
Mobbning och fysiskt våld i skolan
Utskottets eget ärende
EÄ 64/2020 rd
Utskottet hör: 
undervisningsråd
Kristiina
Laitinen
Utbildningsstyrelsen
bilaga
jurist
Laura
Francke
Utbildningsstyrelsen
ordförande
Antti
Ikonen
Finlands rektorer rf
utbildningschef
Nina
Lahtinen
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
bilaga
expert på politisk påverkan
Katja
Asikainen
Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
bilaga
verksamhetsledare
Ulla
Siimes
Finlands Föräldraförbund rf
bilaga
överkonstapel, säkerhetsexpert
Matti
Hirvonen
Polismyndigheten i Sydöstra Finland
specialistläkare i barnpsykiatri, medicine doktor
Jari
Sinkkonen
professor
Mirjam
Kalland
bilaga
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 22.10.2020 kl 11.45. 
Senast publicerat 2020-10-20 14:14:59

 Veckoplan

Förvaltningsutskottet
Veckoplan för veckan 43/2020

 Mötesplan

Förvaltningsutskottet
Mötesplan för veckan 43/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.