Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FvUB 28/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagsdokument
FvUB 27/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUB 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Riksdagsdokument
FvUB 26/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

Riksdagsdokument
FvUB 23/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Riksdagsdokument
FvUB 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

Riksdagsdokument
FvUB 22/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FvUU 26/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUU 20/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUU 21/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
64
2020 rd
Förvaltningsutskottet
Fredag 22.1.2021 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Sisäministeriön perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys siviilitiedustelulainsäädännöstä
Utskottets eget ärende
Antecknas ha inkommit: sisäministeriön perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys siviilitiedustelua koskevasta lainsäädännöstä. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet. 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 14.1.2021: 
Utskottet hör: 
regeringsråd
Kirsi
Ruuhonen
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Merituuli
Mähkä
social- och hälsovårdsministeriet
medicinalråd
Anni-Riitta
Virolainen
social- och hälsovårdsministeriet
regeringsråd
Liisa
Katajamäki
social- och hälsovårdsministeriet
jurist
Mirka-Tuulia
Kuoksa
social- och hälsovårdsministeriet
specialsakkunnig
Stina
Oksa
social- och hälsovårdsministeriet
överinspektör
Tomi
Paavola
kommunikationsministeriet
bilaga
lagstiftningsråd
Mira
Turpeinen
justitieministeriet
bilaga
lagstiftningsråd
Marietta
Keravuori-Rusanen
justitieministeriet
lagstiftningsråd
Tiina
Ferm
inrikesministeriet
bilaga
överinspektör
Outi
Leinonen
inrikesministeriet
bilaga
regeringsråd
Janne
Öberg
finansministeriet
bilaga
regeringsråd
Ismo
Mäenpää
finansministeriet
budgetråd
Riitta
Aejmelaeus
finansministeriet
regeringssekreterare
Sami
Teräväinen
arbets- och näringsministeriet
bilaga
lagstiftningsdirektör
Hanna
Nordström
försvarsministeriet
bilaga
avdelningschef
Susanna
Metsälampi
Transport- och kommunikationsverket
bilaga
polisöverinspektör
Karl
Linderborg
Polisstyrelsen
bilaga
tullöverinspektör
Sami
Vainikka
Tullen
bilaga
regionförvaltningsöverläkare
Laura
Nikunen
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
bilaga
jurist
Jean-Tibor
IsoMauno
​Finlands Kommunförbund
bilaga
professor
Olli
Mäenpää
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
bilaga
Kyrkostyrelsen
bilaga
Finlands ortodoxa kyrkostyrelse
bilaga
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
bilaga
Försvarsmakten
bilaga
Dataombudsmannens byrå
bilaga
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
bilaga
Vanda stad
bilaga
Åbo stad
bilaga
Jämsä stad
bilaga
VR-Group Ab
bilaga
Linja-autoliitto
bilaga
Finnair Abp
bilaga
Finlands näringsliv rf
bilaga
Företagarna i Finland rf
bilaga
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
bilaga
STTK rf
bilaga
Akava ry
bilaga
Rederierna i Finland rf
bilaga
Suomen Taksiliitto ry
bilaga
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 19.1.2021: 
Sakkunniga: 
regeringsråd
Kirsi
Ruuhonen
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Merituuli
Mähkä
social- och hälsovårdsministeriet
medicinalråd
Anni-Riitta
Virolainen
social- och hälsovårdsministeriet
regeringsråd
Liisa
Katajamäki
social- och hälsovårdsministeriet
jurist
Mirka-Tuulia
Kuoksa
social- och hälsovårdsministeriet
specialsakkunnig
Stina
Oksa
social- och hälsovårdsministeriet
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen
Regeringens proposition
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 14.1.2021: 
Utskottet hör: 
regeringsråd
Hanna
Kiiskinen
undervisnings- och kulturministeriet
bilaga
ecklesiastikråd
Pirjo
Pihlaja
Kyrkostyrelsen
bilaga
lagstiftningsråd
Johannes
Heikkonen
justitieministeriet
bilaga
professor
Olli
Mäenpää
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Kyrkostyrelsen
bilaga
Inofficiellt förberedande debatt förs 
7
Övriga ärenden
Jaetaan valiokunnalle kokousraportti Europolin parlamentaarisen valvontaryhmän (Joint Parliamentary Scrutiny Group, JPSG) etänä järjestetystä kokouksesta Brysselissä 28.-29.9.2020. 
Todetaan, että JPSG:n seuraava kokous järjestetään etäkokouksena Lissabonissa 1. - 2.2.2021. 
Veckoplan 
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 4.2.2021 kl 11.45. 
Senast publicerat 2021-01-21 17:19:11

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 5/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 2—4/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.