Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FvUB 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Riksdagsdokument
FvUB 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Riksdagsdokument
FvUB 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Riksdagsdokument
FvUB 29/2020 rd

Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland

Riksdagsdokument
FvUB 28/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagsdokument
FvUB 27/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUB 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FvUU 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Riksdagsdokument
FvUU 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FvUU 1/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EDK-2021-AK-363451

Tisdag 13.4.2021 kl. 12.15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 15/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 6—25/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.