Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

LaUB 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
LaUB 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken
LaUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 6/2020 rd
Förbjud könsstympning av flickor
LaUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

 Senaste utlåtanden

LaUU 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den
LaUU 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
LaUU 6/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
LaUD
32
2020 rd
Lagutskottet
Onsdag 21.10.2020 kl. 9.30
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Juho
Martikainen
justitieministeriet
bilaga
överläkare
Soila
Karreinen
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
jurist
Anna-Liisa
Sandvik
Brottspåföljdsmyndigheten
bilaga
direktör
Jussi
Korkeamäki
Hälsovårdsenheten för fångar
bilaga
referendarieråd
Anu
Rita
Riksdagens justitieombudsmans kansli
bilaga
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
justitieministeriet
bilaga
En informell debatt om frågan förs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
En informell debatt om frågan förs. 
5
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen – Läget idag och vägar framåt
Statsrådets E-utredning
En informell debatt om frågan förs. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdat 22.10.2020 kl. 10.00 (E 440 FiU mötesrum). 
Senast publicerat 2020-10-20 15:19:29

 Veckoplan

Lagutskottet
Veckoplan för veckan 43/2020

 Mötesplan

Lagutskottet
Mötesplan för veckan 43/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.