Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
LaUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
LaUB 14/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

Riksdagsdokument
LaUB 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

Riksdagsdokument
LaUB 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 kap. 11 § i strafflagen

Riksdagsdokument
LaUB 11/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs och till lagar om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och av lagen om Rättsregistercentralen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
LaUU 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
LaUU 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
LaUU 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
LaUD
1
2021 rd
Lagutskottet
Torsdag 4.2.2021 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Övriga ärenden
3
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 5.2.2021 kl. 9.15 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-12-15 15:49:36

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 5/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 5—6/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.