Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
LaUB 20/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

Riksdagsdokument
LaUB 19/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för effektivisering av besöksförbudet

Riksdagsdokument
LaUB 18/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
LaUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 11 § i förundersökningslagen och 1 kap. 8 a § och 5 kap. 13 § i lagen om rättegång i brottmål

Riksdagsdokument
LaUB 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
LaUU 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
LaUU 25/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
LaUU 24/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

 Nästa möte

Riksdagsdokument
LaUD 111/2022 rd

Onsdag 7.12.2022 kl. 10.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49—50/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.