Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
LaUB 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Riksdagsdokument
LaUB 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorism

Riksdagsdokument
LaUB 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten

Riksdagsdokument
LaUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
LaUB 14/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
LaUU 3/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
LaUU 1/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
LaUU 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EDK-2021-AK-362237

Tisdag 13.4.2021 kl. 10.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 15/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 15/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.