Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KoUB 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagarna om lätta bilar

Riksdagsdokument
KoUB 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens förordning om säkerheten inom den civila luftfarten

Riksdagsdokument
KoUB 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab

Riksdagsdokument
KoUB 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Riksdagsdokument
KoUB 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KoUU 6/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
KoUU 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
KoUU 2/2020 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
24
2020 rd
Kommunikationsutskottet
Tisdag 3.11.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är dd.mm.åååå 
Senast publicerat 2020-10-23 13:22:40

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 45/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 43—52/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.