Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KoUB 19/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KoUB 18/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KoUB 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband

Riksdagsdokument
KoUB 16/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KoUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KoUU 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
KoUU 10/2020 rd

Klimatårsberättelse 2020

Riksdagsdokument
KoUU 9/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
1
2021 rd
Kommunikationsutskottet
Torsdag 4.2.2021 kl. 12.00
Plats: Lag & Paragraf
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Utskottets eget ärende
EÄ 48/2019 rd
Antecknas ha utdelats till utskottet:. 
Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande i ärendet: Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov (EÄ 48/2019 rd, eventuellt utlåtande). Utlåtandet ska lämnas till revisionsutskottet. Tidsfrist: 12.03.2021. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Grundlagsutskottet: GrUU 45/2020 rd. 
Antecknas ha inkommit: Suomen Taksiliiton lisälausunto. 
5
Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt
Statsrådets redogörelse
Förberedande debatt fortsätter. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
konsultativ tjänsteman
Eleonoora
Eilittä
kommunikationsministeriet
finansministeriet
chef
Tuovi
Valtonen
Transport- och kommunikationsverket
Förberedande debatt förs. 
7
Subsidiaritetsförfarande
En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. https://intranet.eduskunta.fi/tyotilat/liikennejaviestintavaliokunta/Sivut/vireillaolots.aspx 
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen den 5.2.2021 klockan 11.15 (Lag&Paragraf). 
Senast publicerat 2021-01-25 09:31:14

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 5/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 5—13/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.