Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

KoUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab
KoUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
KoUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde med anledning av de undantagsförhållanden som råder på grund av covid-19-epidemin
KoUB 2/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen
KoUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, och av biavtalet om tillämpningen av luftfartsavtalet

 Senaste utlåtanden

KoUU 2/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024
KoUU 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen
KoUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
17
2020 rd
Kommunikationsutskottet
Torsdag 4.6.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Åtgärdsmotion om att se över placeringsorterna för det statliga bolaget Postis verksamhetsställen
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen gällande kommissionens förslag om undantagsbestämmelser för trafiken under covid-19-epidemin
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
6
Statsrådets utredning: Covid-19; Kommissionens riktlinjer och rekommendationer för att återuppta turismen och transporterna som en del av avvecklingen av begränsningsåtgärderna med anledning av covid-19
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 
7
Statsrådets utredning: Förslag till kommissionens genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 och (EU) 2019/1583 vad gäller omdesignering av lufttrafikföretag, verksamhetsutövare och enheter som utför säkerhetsåtgärder avseende frakt och post från tredjeländer och om uppskov med tillämpningen av vissa tillsynskrav avseende cybersäkerhet, bakgrundskontroll, standarder för sprängämnesindikatorer och detektorer för sprängämnesrester på grund av covid-19-pandemin
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till kommunikationsutskottet för kännedom. 
8
Statsrådets utredning: Rekommendation från kommissionen om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om ett genomförandeavtal inom ramen för Förenta nationernas havsrättskonvention om bevarande och hållbar användning av marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 8/2020 vp - E 6/2016 vp har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande 
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
kommunikationsministeriet
bilaga
finansministeriet
bilaga
Transport- och kommunikationsverket
bilaga
Finavia Abp
bilaga
Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 
Finnair Abp
Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland)
Villmanstrands flygplats
Förberedande debatt förs. 
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens förordning om säkerheten inom den civila luftfarten
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 2.6.2020. 
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Mira
Karppanen
kommunikationsministeriet
bilaga
överinspektör
Veikko
Vauhkonen
kommunikationsministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
justitieministeriet
bilaga
försvarsministeriet
bilaga
inrikesministeriet
bilaga
arbets- och näringsministeriet
bilaga
Transport- och kommunikationsverket
bilaga
Meteorologiska institutet
bilaga
Polisstyrelsen
bilaga
Huvudstaben
bilaga
Gränsbevakningsväsendet
bilaga
Helsingfors stads räddningsverk
bilaga
Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland)
bilaga
FinnHEMS Ab
bilaga
Wing
bilaga
Finans Finland
bilaga
Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry
bilaga
Suomen Moottorilentäjien Liitto ry
bilaga
Förberedande debatt förs. 
Utkast till betänkande presenteras. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Allmän debatt. 
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 2.6.2020. 
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Saara
Louko
kommunikationsministeriet
bilaga
överinspektör
Monika
Mutanen
kommunikationsministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
bilaga
undervisnings- och kulturministeriet
bilaga
försvarsministeriet
bilaga
Transport- och kommunikationsverket
bilaga
dataombudsmannens byrå
bilaga
Utbildningsstyrelsen
bilaga
Polisstyrelsen
bilaga
Huvudstaben
bilaga
Trafikskyddet
bilaga
Datadrivers Oy
bilaga
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy
bilaga
Autoalan Keskusliitto ry
bilaga
Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry
bilaga
Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf
bilaga
Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat ry
bilaga
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry
bilaga
Linja-autoliitto
bilaga
Finlands Bilskoleförbund rf
bilaga
Finlands Transport och Logistik SKAL rf
bilaga
Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Ammattipätevyyskouluttajat ry
Liikenneopetus ry
Logistiikkayritysten Liitto ry
Förberedande debatt förs. 
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
13
Subsidiaritetsförfarande
En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. 
14
Övriga ärenden
Valiokunnan toimintatavat koronaepidemian aikana. 
15
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat. 
Senast publicerat 2020-06-03 13:56:10

 Veckoplan

Kommunikationsutskottet
Veckoplan för veckan 23/2020

 Mötesplan

Kommunikationsutskottet
Mötesplan för veckorna 23—27/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Suna Kymäläinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1144.aspxSuna KymäläinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Ari Torniainenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1120.aspxAri TorniainenCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Pekka Aittakumpuhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1452.aspxPekka AittakumpuCenterns riksdagsgrupp
Sandra Bergqvisthttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1406.aspxSandra BergqvistSvenska riksdagsgruppen
Seppo Eskelinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1430.aspxSeppo EskelinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Janne Heikkinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1454.aspxJanne HeikkinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Juho Kauttohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1444.aspxJuho KauttoVänsterförbundets riksdagsgrupp
Jouni Kotiahohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1448.aspxJouni KotiahoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Johan Kvarnströmhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1398.aspxJohan KvarnströmSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Joonas Könttähttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1446.aspxJoonas KönttäCenterns riksdagsgrupp
Sheikki Laaksohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1426.aspxSheikki LaaksoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Matias Marttinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1265.aspxMatias MarttinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Jenni Pitkohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1449.aspxJenni PitkoGröna riksdagsgruppen
Mirka Soinikoskihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1416.aspxMirka SoinikoskiGröna riksdagsgruppen
Kari Tolvanenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1118.aspxKari TolvanenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ano Turtiainenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1427.aspxAno TurtiainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Paula Werninghttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1429.aspxPaula WerningSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Tiina Elohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1401.aspxTiina EloGröna riksdagsgruppen
Eeva-Johanna Elorantahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Eveliina Heinäluomahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1390.aspxEveliina HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Hanna Holopainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1424.aspxHanna HolopainenGröna riksdagsgruppen
Kalle Jokinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1056.aspxKalle JokinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Eeva Kallihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1412.aspxEeva KalliCenterns riksdagsgrupp
Marko Kilpihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1432.aspxMarko KilpiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Jukka Koprahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1142.aspxJukka KopraSamlingspartiets riksdagsgrupp
Pia Lohikoskihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1399.aspxPia LohikoskiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Jari Myllykoskihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1154.aspxJari MyllykoskiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Jani Mäkelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1301.aspxJani MäkeläSannfinländarnas riksdagsgrupp
Veijo Niemihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1418.aspxVeijo NiemiSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ilmari Nurminenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1302.aspxIlmari NurminenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mikko Ollikainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1441.aspxMikko OllikainenSvenska riksdagsgruppen
Jouni Ovaskahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1422.aspxJouni OvaskaCenterns riksdagsgrupp
Raimo Piirainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1051.aspxRaimo PiirainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jari Ronkainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1308.aspxJari RonkainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Riikka Slunga-Poutsalohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1393.aspxRiikka Slunga-PoutsaloSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Mika Boedeker, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
 09 432 2075

 Kontaktinformation

​Kommunikationsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2083
LiV(at)riksdagen.fi