Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
JsUB 19/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Riksdagsdokument
JsUB 18/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket och lag om ändring av 29 a och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Riksdagsdokument
JsUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar som gäller bostadsdatasystemet

Riksdagsdokument
JsUB 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023—2027 samt till vissa lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
JsUB 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket, lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och skoltlagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
JsUB 12/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Riksdagsdokument
JsUB 11/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
JsUU 30/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
JsUU 28/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur (restaureringsförordning)

Riksdagsdokument
JsUU 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen och till lagar som har samband med den

 Nästa möte

Riksdagsdokument
JsUD 112/2022 rd

Onsdag 7.12.2022 kl. 9.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 47—49/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.