Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
GrUB 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen

Riksdagsdokument
GrUB 23/2020 rd

Talmanskonferensens förslag till temporär ändring av riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
GrUB 22/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

Riksdagsdokument
GrUB 21/2020 rd

Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot

Riksdagsdokument
GrUB 20/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

Riksdagsdokument
GrUB 19/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Riksdagsdokument
GrUB 17/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
GrUU 32/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om transportservice

Riksdagsdokument
GrUU 33/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Riksdagsdokument
GrUU 34/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 31/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
GrUU 30/2020 rd

Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
GrUD
74
2020 rd
Grundlagsutskottet
Tisdag 3.11.2020 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Reglering av utskottsplatser
Antecknas att för att ordna om platserna i utskotten har ledamot Grahn-Laasonen beviljats befrielse från uppdraget som ersättare i grundlagsutskottet 22.10.2020. Antecknas att vid fyllnadsvalet till utskotten 23.10.2020 har till ersättare av grundlagsutskottet valts ledamot Laiho. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till lagutskottet. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och 48 kap. 6 § i strafflagen
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till miljöutskottet. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
6
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019
Berättelse
Ärendet har remitteratst till grundlagsutskottet för betänkande och till utrikesutskottet, finansutskottet, revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, underrättelsetillsynsutskottet, framtidsutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet för utlåtande. Tidsfrist för utlåtandet: 1.3.2021. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
7
Anmärkning enligt grundlagens 115 § om undersökning av lagligheten i utrikesminister Pekka Haavistos ämbetsåtgärder
Övrigt ärende
Förberedande debatt inleds. 
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 4.11.2020 kl. 9.30. 
Senast publicerat 2020-10-23 13:46:59

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 45/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 44—52/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.