Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
GrUB 7/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
GrUB 8/2020 rd

Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
GrUB 4/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
GrUU 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagsdokument
GrUU 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

Riksdagsdokument
GrUU 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
GrUD
25
2020 rd
Grundlagsutskottet
Torsdag 2.4.2020 kl. 8.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottet hör: 
understatssekreterare
Timo
Lankinen
statsrådets kansli
lagstiftningsråd
Sanna
Helopuro
statsrådets kansli
medicinalråd
Katri
Makkonen
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
regeringsråd
Anne
Ilkka
social- och hälsovårdsministeriet
regeringsråd
Jaana
Huhta
social- och hälsovårdsministeriet
specialsakkunnig
Virva
Juurikkala
social- och hälsovårdsministeriet
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
bilaga
professor
Tuomas
Ojanen
professor
Janne
Salminen
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
professor
Mikael
Hidén
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
4
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottet hör: 
understatssekreterare
Timo
Lankinen
statsrådets kansli
lagstiftningsråd
Sanna
Helopuro
statsrådets kansli
direktör
Heidi
Tahvanainen
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Merituuli
Mähkä
social- och hälsovårdsministeriet
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
professor
Tuomas
Ojanen
professor
Janne
Salminen
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
professor
Mikael
Hidén
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
5
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottet hör: 
understatssekreterare
Timo
Lankinen
statsrådets kansli
lagstiftningsråd
Sanna
Helopuro
statsrådets kansli
konsultativ tjänsteman
Elina
Isoksela
arbets- och näringsministeriet
konsultativ tjänsteman
Eila
Mustonen
social- och hälsovårdsministeriet
överläkare
Kaisa
Halinen
social- och hälsovårdsministeriet
konsultativ tjänsteman
Marjukka
Vallimies-Patomäki
social- och hälsovårdsministeriet
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
professor
Tuomas
Ojanen
professor
Janne
Salminen
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
professor
Mikael
Hidén
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
6
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottet hör: 
kl. 09.30
understatssekreterare
Timo
Lankinen
statsrådets kansli
lagstiftningsråd
Sanna
Helopuro
statsrådets kansli
direktör
Heidi
Tahvanainen
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Merituuli
Mähkä
social- och hälsovårdsministeriet
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
bilaga
professor
Veli-Pekka
Viljanen
professor
Janne
Salminen
professor
Lasse
Lehtonen
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
professor
Kaarlo
Tuori
bilaga
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
7
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom
Övrigt ärende
Utskottet hör: 
kl. 10.30
regeringsråd
Liisa
Huhtala
arbets- och näringsministeriet
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
bilaga
professor
Veli-Pekka
Viljanen
professor
Tuomas
Ojanen
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet. 
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
bilaga
professor
Tuomas
Ojanen
bilaga
juris doktor, universitetslektor
Anu
Mutanen
professor
Lasse
Lehtonen
bilaga
juris doktor, docent
Liisa
Nieminen
bilaga
professor
Eeva
Nykänen
bilaga
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande och till finansutskottet för utlåtande. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till miljöutskottet. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
11
Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2020
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
12
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om kandidaters valfinansiering
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
13
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen
Övrigt ärende
Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande 
14
Övriga ärenden
15
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 3.4.2020 kl 9.30. 
Senast publicerat 2020-04-01 17:57:37

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet

Veckoplan för veckan 14/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet

Mötesplan för veckorna 14—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Matti Marttunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2670, 050 308 8704 

Jaana Junikka, utskottskanslisekreterare
09 432 2092

Riitta Lyytinen, utskottskanslisekreterare
09 432 2049

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

​Grundlagsutskottet

00102 RIKSDAGEN
09 432 2049
pev(at)riksdagen.fi