Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

​Begäran om undersökning, klagomål och begäran om omprövning

Grundlagsutskottets uppgifter fastställs enligt 74 § grundlagen och grundlagens övriga bestämmelser samt riksdagens arbetsordning. Utskottet har ingen allmän behörighet att övervaka tjänsteåtgärder i Finland. Utskottet behandlar således inte begäranden om undersökning, klagomål, begäranden om omprövning eller övriga motsvarande skrivelser riktade till utskottet. ​

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
GrUB 8/2022 rd

Talmanskonferensens förslag till ändring av riksdagens arbetsordning och 8 § i valstadgan för riksdagen

Riksdagsdokument
GrUB 7/2022 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2021

Riksdagsdokument
GrUB 6/2022 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021

Riksdagsdokument
GrUB 5/2022 rd

Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2021

Riksdagsdokument
GrUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om övervakning av underrättelseverksamheten

Riksdagsdokument
GrUB 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fördelningen av uppgifter mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman

Riksdagsdokument
GrUB 2/2022 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
GrUU 106/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 105/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 59 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen samt till vissa andra lagar (RP 319/2022 rd)

Riksdagsdokument
GrUU 104/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 102/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär lagstiftning om retroaktiv elpriskompensation samt om förlängning av betalningstiderna för elenergiräkningar

Riksdagsdokument
GrUU 100/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice och till vissa lagar som har samband med den

 Nästa möte

Riksdagsdokument
GrUD 140/2022 rd

Fredag 24.2.2023 kl. 8.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 12/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 9—15/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.