Försvarsutskottet

Försvarsutskottet behandlar frågor som gäller försvarspolitik, militärt försvar, samordning av totalförsvaret, värnplikt, militär utbildning, frivilligt försvarsarbete, internationellt försvarsmaterielsamarbete, övervakning av export av försvarsmateriel, lagstiftning om undantagsförhållanden samt militär krishantering och fredsbevarande insatser till den del de berör försvarsförvaltningen.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FsUB 4/2021 rd

Statsrådets försvarsredogörelse

Riksdagsdokument
FsUB 3/2021 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Riksdagsdokument
FsUB 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 79 § i civiltjänstlagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FsUU 10/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

Riksdagsdokument
FsUU 9/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet

Riksdagsdokument
FsUU 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckning

 Nästa möte

Riksdagsdokument
FsUD 1/2022 rd

Torsdag 3.2.2022 kl. 10.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Försvarsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 5/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Försvarsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 5—15/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.