Försvarsutskottet

Försvarsutskottet behandlar frågor som gäller försvarspolitik, militärt försvar, samordning av totalförsvaret, värnplikt, militär utbildning, frivilligt försvarsarbete, internationellt försvarsmaterielsamarbete, övervakning av export av försvarsmateriel, lagstiftning om undantagsförhållanden samt militär krishantering och fredsbevarande insatser till den del de berör försvarsförvaltningen.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FsUB 7/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till militärfordonslag och till lag om ändring av vägtrafiklagen

Riksdagsdokument
FsUB 6/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv, lagen om statens förköpsrätt inom vissa områden och 1 § i förköpslagen

Riksdagsdokument
FsUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 och 126 § i en lag om ändring av beredskapslagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FsUU 18/2022 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands deltagande i Europeiska unionens uppdrag för militärt bistånd till Ukraina (EUMAM Ukraine); deltagande i utbildnings- och rådgivningsuppgifter i Polen

Riksdagsdokument
FsUU 17/2022 rd

Frånträd förbudet mot infanteriminor och tillåt användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor

Riksdagsdokument
FsUU 16/2022 rd

Statsrådets utredning till riksdagen om läget i fråga om skjutbanorna i Finland

 Nästa möte

Riksdagsdokument
FsUD 110/2022 rd

Torsdag 23.2.2023 kl. 10.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Försvarsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 7/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Försvarsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 6—9/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.