Försvarsutskottet

Försvarsutskottet behandlar frågor som gäller försvarspolitik, militärt försvar, samordning av totalförsvaret, värnplikt, militär utbildning, frivilligt försvarsarbete, internationellt försvarsmaterielsamarbete, övervakning av export av försvarsmateriel, lagstiftning om undantagsförhållanden samt militär krishantering och fredsbevarande insatser till den del de berör försvarsförvaltningen.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FsUB 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FsUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Riksdagsdokument
FsUB 9/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FsUU 6/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagsdokument
FsUU 5/2020 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
FsUU 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FsUD
1
2021 rd
Försvarsutskottet
Onsdag 3.2.2021 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Prioiriteringar under Danmarks ordförandeskap i Nordefco 2020
Statsrådets USP-utredning
Det beslutas att inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av ärende. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
4
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Utskottets eget ärende
EÄ 48/2019 rd
Ärendet har lämnats till försvarsutskottet för utlåtande i ärendet: Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov (EÄ 48/2019 rd, eventuellt utlåtande). Utlåtandet ska lämnas till revisionsutskottet. Tidsfrist: 12.03.2021. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
5
Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse
Statsrådets redogörelse
Utskottet hör: 
kommendör för försvarsmakten
Timo
Kivinen
Försvarsmakten
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på torsdagen 4.2.2021 kl 10.00. 
Senast publicerat 2021-01-05 13:34:13

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Försvarsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 5/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Försvarsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 5—13/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.