Försvarsutskottet

Försvarsutskottet behandlar frågor som gäller försvarspolitik, militärt försvar, samordning av totalförsvaret, värnplikt, militär utbildning, frivilligt försvarsarbete, internationellt försvarsmaterielsamarbete, övervakning av export av försvarsmateriel, lagstiftning om undantagsförhållanden samt militär krishantering och fredsbevarande insatser till den del de berör försvarsförvaltningen.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FsUB 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FsUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Riksdagsdokument
FsUB 9/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FsUU 1/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
FsUU 6/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagsdokument
FsUU 5/2020 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EDK-2021-AK-364367

Onsdag 14.4.2021 kl. 9.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Försvarsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 15/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Försvarsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 14—26/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.