Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Social- och hälsovårdsutskottet

sostervL.jpg

Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

ShUB 18/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen
ShUB 16/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands
ShUB 17/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 50 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

 Senaste utlåtanden

ShUU 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
ShUU 3/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
ShUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ShUD
9
2020 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Onsdag 26.2.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
Regeringens proposition
Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Statsrådets U-skrivelse
Statsrådets E-utredning
Sambehandling: 
Utskottet hör: 
enhetschef, konsultativ tjänsteman
Satu
Keskinen
statsrådets kansli
budgetråd
Panu
Kukkonen
finansministeriet
specialsakkunnig
Vesa
Kulmala
finansministeriet
5
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen ”Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar”
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
specialsakkunnig i EU-ärenden
Ville
Korhonen
statsrådets kansli
kl. 10.15
ledande expert
Merja
Mustonen
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
kl. 10.15
expert
Jere
Päivinen
social- och hälsovårdsministeriet
undervisningsråd
Jonna
Korhonen
undervisnings- och kulturministeriet
kl. 10.15
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdagen den 27.2.2020 kl 10.00. 
Senast publicerat 2020-02-25 15:35:14

 Veckoplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Mötesplan för veckorna 9—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Harri Sintonen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2051, 050 384 3996

Sanna Pekkarinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2067, 050 513 1561

Tiina Honkanen, utskottskanslisekreterare
09 432 2048

Hanna Lintumäki, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2603

 Kontaktinformation

​Social- och hälsovårdsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
stv(at)riksdagen.fi