​​

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 ‭(Dold)‬ Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
StoUB 1/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
StoUU 6/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument

Riksdagsdokument
StoUU 4/2020 rd

Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

Riksdagsdokument
StoUU 3/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoD
46
2020 rd
Stora utskottet
Onsdag 25.11.2020 kl. 12.30, Pikkuparlamentin auditorio
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
Saapuneet E-asiat
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan rakennusten perusparannusaallosta
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Covid-19-rokotusstrategioihin ja covid-19-rokotteiden käyttöönottoon liittyvistä valmistelutoimista
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset ()
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Ett meddelande från grundlagsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Asiantuntijakuuleminen
7
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Vesa
Kulmala
finansministeriet
8
Statsrådets utredning: Bedömning av riskreducering inom banksektorn och tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Tuukka
Taipale
finansministeriet
kl. 13.00
9
Övriga ärenden
- Virtuaalinen COSAC-istunto järjestetään 30.11 (klo 10-16.00 Suomen aikaa) - 1.12 (klo 10-13.45). Yksi paikka delegaatiossa auki. 
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen den 27.11.2020 kl 13.30 
Senast publicerat 2020-11-23 12:16:07

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Stora utskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 48/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Stora utskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 48-53/2020 (utkast, med reservation för ändringar)

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.