​​

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 ‭(Dold)‬ Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
StoUB 1/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om byggnaders energiprestanda (omarbetning)

Riksdagsdokument
StoUB 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsdokument
StoUB 1/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
StoUU 4/2022 rd

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
StoUU 2/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)

Riksdagsdokument
StoUU 1/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

 Nästa möte

Riksdagsdokument
StoD 39/2022 rd

Onsdag 7.9.2022 kl. 13.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Stora utskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 26/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Stora utskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 25—30/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.