​​

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 ‭(Dold)‬ Senaste betänkanden

StoUB 1/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

StoUU 6/2020 rd
Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument
StoUU 4/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
StoUU 3/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoD
34
2020 rd
Stora utskottet
Onsdag 23.9.2020 kl. 13.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
Saapuneet E-asiat
3
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen – Verkko- ja tietoturvadirektiivin uudelleenarviointi
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma sen monivuotiset tekniset suuntaviivat
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen - eIDAS-asetuksen uudelleenarviointi
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Saapuneet jatkokirjelmät
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
U-kompletterande utredning
Den kompletterande skrivelsen UJ 24/2020 vp - U 45/2018 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 24/2020 vp - U 45/2018 vp för eventuella åtgärder till grundlagsutskottet, utrikesutskottet, finansutskottet, revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, framtidsutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 24/2020 vp - U 45/2018 vp för kännedom till grundlagsutskottet, utrikesutskottet, finansutskottet, revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, framtidsutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet. 
7
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8 för budgetåret 2020 (ändringsbudget 8/2020; Europeiska unionen)
Statsrådets U-skrivelse
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Som sitt utlåtande upprepar finansutskottet sin ståndpunkt 2.9.2020 i samband med behandlingen av skrivelse E 98/2020 rd, där utskottet instämde i statsrådets ståndpunkt. 
8
Europeiska rådet 24.-25.9.2020
Beredning 
Utskottet hör: 
statsminister
Sanna
Marin
Utredningen antecknas som mottagen. 
9
Övriga ärenden
- Artikla 13 -konferenssi (videokonferenssi) ma 12.10.2020 
Valtuuskunta SuV, VaV, TaV, 2 jäsentä per valiokunta 
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen den 25.9.2020 kl 13.30 
Senast publicerat 2020-09-18 16:58:23

 Veckoplan

Stora utskottet
Veckoplan för veckan 39/2020

 Mötesplan

Stora utskottet
Mötesplan för veckorna 38-53/2020 (utkast, med reservation för ändringar)

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.