Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
EkUB 39/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

Riksdagsdokument
EkUB 37/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 174 § i lagen om offentlig upphandling och koncession

Riksdagsdokument
EkUB 38/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen

Riksdagsdokument
EkUB 36/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Riksdagsdokument
EkUB 35/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning

Riksdagsdokument
EkUB 33/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
EkUB 34/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
EkUU 55/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013, direktiv om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/59/EU och förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2014/59/EU (genomförande av Basel III-standarderna)

Riksdagsdokument
EkUU 54/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om transportservice

Riksdagsdokument
EkUU 50/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av utsläppshandelsdirektivet, beslutet om reserven för marknadsstabilitet och MRV-förordningen om koldioxidutsläpp från sjötransporter) samt om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut (ändring av beslutet om reserven för marknadsstabilitet)

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EkUD 89/2021 rd

Tisdag 25.1.2022 kl. 12.15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 3/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 3—25/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.