Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 18/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp
EkUB 17/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
EkUB 15/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen och 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
EkUB 16/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och 1 § i lagen om Energimyndigheten
EkUB 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt kostnadsstöd för företag
EkUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
EkUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

 Senaste utlåtanden

EkUU 17/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
EkUU 16/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 (ändring av kapitalkravsförordningen på grund av COVID-19-pandemin)
EkUU 15/2020 rd
Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
60
2020 rd
Ekonomiutskottet
Tisdag 22.9.2020 kl. 12.15
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagen
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
 
Förberedande debatt förs. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Inkeri
Lilleberg
arbets- och näringsministeriet
specialsakkunnig
Harri
Haavisto
arbets- och näringsministeriet
direktör
Pekka
Ripatti
Energimyndigheten
jurist
Nicoleta
Kaitazis
Energimyndigheten
Klimatpanelen
Finlands naturskyddsförbund rf
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 23.9.2020 kl. 11.00 i Arkadiasalen. 
Senast publicerat 2020-09-18 16:31:30

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckorna 39—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.