Ekonomiutskottet

talousL.jpg

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
EkUB 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av vissa andra lagar

Riksdagsdokument
EkUB 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagsdokument
EkUB 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen och 10 och 16 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
EkUU 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

Riksdagsdokument
EkUU 9/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning

Riksdagsdokument
EkUU 6/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
21
2020 rd
Ekonomiutskottet
Torsdag 2.4.2020 kl. 12.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)
Statsrådets U-skrivelse
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagen
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
arbets- och näringsministeriet
bilaga
justitieministeriet
bilaga
miljöministeriet
bilaga
Strålsäkerhetscentralen
bilaga
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
bilaga
Transport- och kommunikationsverket
bilaga
skyddspolisen
bilaga
Polisstyrelsen
bilaga
Renbeteslagsföreningen
bilaga
Finlands näringsliv rf
bilaga
Finlands naturskyddsförbund rf
bilaga
Industrins Kraft Abp
bilaga
Fortum Power and Heat Oy
bilaga
Posiva Oy
bilaga
Finlands Läkarförbund rf
bilaga
Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry
bilaga
Finnsecurity ry
bilaga
Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
sametinget
5
Det ekonomiska läget i Finland och Europeiska unionen
Utskottets eget ärende
EÄ 24/2020 rd
Utskottet hör: 
finansråd
Pauli
Kariniemi
finansministeriet
bilaga
finansexpert
Jouni
Sinivuori
finansministeriet
verkställande direktör
Jan
Sasse
Finlands Industriinvestering Ab
chefsekonomist
Tuuli
Koivu
Nordea
bilaga
investeringsbankir
Sami
Miettinen
Translink Corporate Finance Ltd.
bilaga
professor
Vesa
Puttonen
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Finansinspektionen
bilaga
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 15.4.2020 kl. 11.00. 
Senast publicerat 2020-04-01 16:56:45

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet

Veckoplan för veckan 14/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet

Mötesplan för veckorna 13—26/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Pinja Ikonen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7226

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi