Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
EkUB 33/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
EkUB 32/2020 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2019

Riksdagsdokument
EkUB 31/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Riksdagsdokument
EkUB 30/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

Riksdagsdokument
EkUB 29/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Riksdagsdokument
EkUB 28/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagen

Riksdagsdokument
EkUB 27/2020 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2019

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
EkUU 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

Riksdagsdokument
EkUU 22/2020 rd

Klimatårsberättelse 2020

Riksdagsdokument
EkUU 21/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
77
2020 rd
Ekonomiutskottet
Tisdag 24.11.2020 kl. 12.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärderför att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningenom momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
En kompletterande skrivelse UJ 44/2020 vp - U 45/2018 vp har lämnats till ekonomiutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till (1) ändring av beslut 2003/76/EG om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden och (2) ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program
Statsrådets U-skrivelse
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Utskottet kallar in: arbets- och näringsministeriet. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission uusi pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Utskottet kallar in: finansministeriet, Finlands Bank, Finansinspektionen, Finans Finland, Börsstiftelsen i Finland, Näringslivets forskningsinstitut ETLA, Löntagarnas forskningsinstitut, arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä. Utskottet begär skriftligt yttrande av: Verket för finansiell stabilitet. 
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om digital operativ motståndskraft i den finansiella sektorn och om ändring av förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 och till direktiv om ändring av direktiven 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 och EU/2016/2341 (Digital operativ motståndskraft i den finansiella sektorn)
Statsrådets U-skrivelse
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
7
Statsrådets utredning: Bedömning av riskreducering inom banksektorn och tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden
Statsrådets E-utredning
Förberedande debatt förs. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
professor
Petri
Kuoppamäki
bilaga
Åbo universitet
bilaga
Östra Finlands universitet
bilaga
Statens revisionsverk
bilaga
​Finlands Kommunförbund
bilaga
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Förberedande debatt förs. 
9
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för massbetalningar
Statsrådets E-utredning
Förberedande debatt förs. 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Geologiska forskningscentralen
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
finansministeriet
bilaga
professor
Petri
Kuoppamäki
bilaga
11
Övriga ärenden
12
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 25.11.2020 kl. 11.00 i Arkadiasalen. 
Senast publicerat 2020-11-23 14:25:15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 48/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 48—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.