​​​​

​Underrättelsetillsynsutskottet

Underrättelsetillsynsutskottet ska utöva parlamentarisk tillsyn över den civila och militära underrättelseverksamheten. Utskottet utövar dessutom parlamentarisk tillsyn över skyddspolisens övriga verksamhet.

När utskottet sköter sin parlamentariska tillsynsuppgift ska det övervaka att underrättelseverksamheten bedrivs på behörigt och ändamålsenligt sätt, följa och bedöma prioriteringarna inom underrättelseverksamheten, ge akt på och främja tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten, förberedande behandla underrättelsetillsynsombudsmannens berättelser och behandla iakttagelserna vid övervakningen.

Underrättelsetillsynsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp ett ärende inom sitt behörighetsområde till behandling och att utarbeta ett betänkande om det för plenum, om utskottet anser att ärendets betydelse kräver det.

Underrättelsetillsynsutskottet har möjlighet att medverka i valet av underrättelsetillsynsombudsman genom att yttra sig i frågan.

Tillsättande av underrättelsetillsynsutskottet

Underrättelsetillsynsutskottet tillsätts efter det att statsrådet har utnämnts efter ett riksdagsval, om inte riksdagen på förslag av talmanskonferensen beslutar något annat. Underrättelsetillsynsutskottet har 11 medlemmar och 6 ersättare.

Innan underrättelsetillsynsutskottet tillsätts ska en riksdagsledamot som avses bli medlem eller ersättare i utskottet begära att dataombudsmannen kontrollerar om det i skyddspolisens funktionella informationssystem som avses i 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) finns uppgifter om honom eller henne.

Dataombudsmannen delger den riksdagsledamot som framställt begäran, ordföranden i dennes riksdagsgrupp och riksdagens generalsekreterare sina iakttagelser om huruvida det finns uppgifter om riksdagsledamoten i informationssystemet.

 Senaste utlåtanden

UndUU 1/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
UndUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UndUD
10
2020 rd
Underrättelsetillsynsutskottet
Tisdag 3.11.2020 kl. 8.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019
Berättelse
Ärendet har remitterats till underrättelsetillsynsutskottet för eventuellt utlåtande till grundlagsutskottet. Tidsfrist: 1.3.2021. 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
4
Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019
Berättelse
Utskottet hör: 
underrättelsechef, generalmajor
Pekka
Toveri
Huvudstaben
Beslutas om offentlighet för sakkunnigyttrande. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 6.11.2020 kl. 14.00. 
Senast publicerat 2020-10-23 09:10:17

 Veckoplan

Underrättelsetillsynsutskottet
Veckoplan för veckan 45/2020

 Mötesplan

Underrättelsetillsynsutskottet
Mötesplan för veckorna 43—48/2020