tiedusteluvalvontavaliokuntaL2023.jpg

​Underrättelsetillsynsutskottet

Underrättelsetillsynsutskottet ska utöva parlamentarisk tillsyn över den civila och militära underrättelseverksamheten. Utskottet utövar dessutom parlamentarisk tillsyn över skyddspolisens övriga verksamhet.

När utskottet sköter sin parlamentariska tillsynsuppgift ska det övervaka att underrättelseverksamheten bedrivs på behörigt och ändamålsenligt sätt, följa och bedöma prioriteringarna inom underrättelseverksamheten, ge akt på och främja tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten, förberedande behandla underrättelsetillsynsombudsmannens berättelser och behandla iakttagelserna vid övervakningen.

Underrättelsetillsynsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp ett ärende inom sitt behörighetsområde till behandling och att utarbeta ett betänkande om det för plenum, om utskottet anser att ärendets betydelse kräver det.

Underrättelsetillsynsutskottet har möjlighet att medverka i valet av underrättelsetillsynsombudsman genom att yttra sig i frågan.

Tillsättande av underrättelsetillsynsutskottet

Underrättelsetillsynsutskottet tillsätts efter det att statsrådet har utnämnts efter ett riksdagsval, om inte riksdagen på förslag av talmanskonferensen beslutar något annat. Underrättelsetillsynsutskottet har 11 medlemmar och 6 ersättare.

Innan underrättelsetillsynsutskottet tillsätts ska en riksdagsledamot som avses bli medlem eller ersättare i utskottet begära att dataombudsmannen kontrollerar om det i skyddspolisens funktionella informationssystem som avses i 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) finns uppgifter om honom eller henne.

Dataombudsmannen delger den riksdagsledamot som framställt begäran, ordföranden i dennes riksdagsgrupp och riksdagens generalsekreterare sina iakttagelser om huruvida det finns uppgifter om riksdagsledamoten i informationssystemet.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
UndUB 1/2022 rd

Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2021

Riksdagsdokument
UndUB 1/2021 rd

Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2020

Riksdagsdokument
UndUB 1/2020 rd

Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
UndUU 1/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal

Riksdagsdokument
UndUU 1/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
UndUU 1/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

 Nästa möte

Riksdagsdokument
UndUD 33/2022 rd

Torsdag 23.2.2023 kl. 8.15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Underrättelsetillsynsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 8/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Underrättelsetillsynsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 8/2023