​​​​

​Underrättelsetillsynsutskottet

Underrättelsetillsynsutskottet ska utöva parlamentarisk tillsyn över den civila och militära underrättelseverksamheten. Utskottet utövar dessutom parlamentarisk tillsyn över skyddspolisens övriga verksamhet.

När utskottet sköter sin parlamentariska tillsynsuppgift ska det övervaka att underrättelseverksamheten bedrivs på behörigt och ändamålsenligt sätt, följa och bedöma prioriteringarna inom underrättelseverksamheten, ge akt på och främja tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten, förberedande behandla underrättelsetillsynsombudsmannens berättelser och behandla iakttagelserna vid övervakningen.

Underrättelsetillsynsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp ett ärende inom sitt behörighetsområde till behandling och att utarbeta ett betänkande om det för plenum, om utskottet anser att ärendets betydelse kräver det.

Underrättelsetillsynsutskottet har möjlighet att medverka i valet av underrättelsetillsynsombudsman genom att yttra sig i frågan.

Tillsättande av underrättelsetillsynsutskottet

Underrättelsetillsynsutskottet tillsätts efter det att statsrådet har utnämnts efter ett riksdagsval, om inte riksdagen på förslag av talmanskonferensen beslutar något annat. Underrättelsetillsynsutskottet har 11 medlemmar och 6 ersättare.

Innan underrättelsetillsynsutskottet tillsätts ska en riksdagsledamot som avses bli medlem eller ersättare i utskottet begära att dataombudsmannen kontrollerar om det i skyddspolisens funktionella informationssystem som avses i 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) finns uppgifter om honom eller henne.

Dataombudsmannen delger den riksdagsledamot som framställt begäran, ordföranden i dennes riksdagsgrupp och riksdagens generalsekreterare sina iakttagelser om huruvida det finns uppgifter om riksdagsledamoten i informationssystemet.

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
UndUU 1/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
UndUU 1/2019 rd

Regeringens årsberättelse 2018

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UndUD
1
2021 rd
Underrättelsetillsynsutskottet
Fredag 12.2.2021 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Reglering av utskottsplatser
Antecknas att för att ordna om platserna i utskotten har ledamot Sari Multala 17.12.2020 beviljats befrielse från uppdraget som medlem i underrättelsetillsynsutskottet. 
Antecknas att vid fyllnadsvalet till utskotten 18.12.2020 har till medlem av underrättelsetillsynsutskottet valts ledamoterna Sofia Vikman. 
4
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019
Berättelse
Det beslutas att inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av ärende. 
5
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Utskottets eget ärende
EÄ 48/2019 rd
Ärendet har lämnats till underrättelsetillsynsutskottet för utlåtande i ärendet: Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov (EÄ 48/2019 rd, eventuellt utlåtande). Utlåtandet ska lämnas till revisionsutskottet. Tidsfrist: 12.03.2021. 
Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 
6
Aktuella frågor kring civil underrättelseinhämtning
Utskottets eget ärende
EÄ 39/2019 rd
Sakkunniga: 
direktör för enheten för nationell säkerhet
Petri
Knape
inrikesministeriet
chef, polisråd
Antti
Pelttari
skyddspolisen
Beslutas om offentlighet för sakkunniggyttrandena. 
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 19.2.2020 kl. 14.00. 
Senast publicerat 2021-01-25 20:04:09

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Underrättelsetillsynsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 6/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Underrättelsetillsynsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 6—15/2021