Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller arbetsmiljö, säkerhet i arbetet, företagshälsovård, arbetskraft, sysselsättning, jämställdhet och civiltjänst och beredning av beslut om arbetstagarinflytande.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
AjUB 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsdokument
AjUB 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

Riksdagsdokument
AjUB 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag

Riksdagsdokument
AjUB 11/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b och 4 c § i lag om utkomstskydd för arbetslösa, ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsdokument
AjUB 9/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal och till vissa andra lagar

Riksdagsdokument
AjUB 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Riksdagsdokument
AjUB 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsförmåner och 15 § i lagen om studiestöd

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
AjUU 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
AjUU 7/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
AjUU 6/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
AjUD
31
2020 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Onsdag 25.11.2020 kl. 11.30
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
enhetschef
Raisa
Erma
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
direktör
Tiina
Korhonen
Nylands arbets- och näringsbyrå
kehittämisasiantuntija
Merja
Forsström
UF-centret
verksamhetsledare
Aki
Villman
Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Folkpensionsanstalten
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
STTK rf
Akava ry
Finlands näringsliv rf
Företagarna i Finland rf
Työttömien Keskusjärjestö ry
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 26.11.2020 kl 12.15. 
Senast publicerat 2020-11-24 15:52:19

 Veckoplan

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 48—49/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.