Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller arbetsmiljö, säkerhet i arbetet, företagshälsovård, arbetskraft, sysselsättning, jämställdhet och civiltjänst och beredning av beslut om arbetstagarinflytande.

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
AjUU 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a och 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsdokument
AjUU 14/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
AjUU 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
AjUB 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medling i arbetstvister och 32 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen

Riksdagsdokument
AjUB 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetstagarnas ställning vid gränsöverskridande fusion eller delning av bolag eller gränsöverskridande flyttning av ett bolags hemort

Riksdagsdokument
AjUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
AjUB 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Japan om ett system med feriearbete

Riksdagsdokument
AjUB 14/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av diskrimineringslagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
AjUB 11/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Riksdagsdokument
AjUB 9/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med lagar om ändring av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, lagen om främjande av integration och lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 Nästa möte

Riksdagsdokument
AjUD 105/2022 rd

Onsdag 7.12.2022 kl. 11.30

 Veckoplan

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 48—49/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.