Utrikesutskottet

Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
UtUB 6/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Riksdagsdokument
UtUB 5/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster

Riksdagsdokument
UtUB 3/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
UtUU 2/2020 rd

Statsrådets utredning: konsekvensbedömning av Finlands deltagande i en irländsk-finländsk bataljon i FN:s UNIFIL-insats 2012–2018

Riksdagsdokument
UtUU 1/2020 rd

Statsrådets utredning: Finlands deltagande i internationell krishantering

Riksdagsdokument
UtUU 2/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UtUD
18
2020 rd
Utrikesutskottet
Torsdag 2.4.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Koronaviruset och dess konsekvenser för den internationella handeln och för Finland
Utskottets eget ärende
EÄ 25/2020 rd
Utskottet hör: 
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
utrikesministeriet
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om uppsägning av de bilaterala investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken och Ungern (uppsägning av de investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och andra EU-medlemsstater)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Utskottet hör: 
handelsråd
Maria
Pohjanpalo
utrikesministeriet
5
Statsrådets utredning: inrättande av EU:s civila krishanteringsinsats i Irak
Statsrådets USP-utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
Den kompletterande skrivelsen UTPJ 5/2020 vp - UTP 16/2017 vp har inkommit till riksdagen. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU/YUTP/EU:n erityisedustajan nimittäminen Belgrad-Pristina-dialogiin ja muihin Länsi-Balkanin alueellisiin kysymyksiin
Statsrådets USP-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 
7
Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2020
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 
8
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande 
9
Övriga ärenden
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-03-27 14:31:05

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet

Veckoplan för veckan 14/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet

Mötesplan för veckorna 12—27/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Tiina Larvala, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2105, 050 598 0106

Jonna Laurmaa,  utskottsråd
09 432 2057

Kristiina Ellonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2604

Milla Girsén, utskottskanslisekreterare
09 432 2106 

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Utrikesutskottet
00102 RIKSDAGEN
ulkoasiainvaliokunta(at)riksdagen.fi