Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

UtUB 2/2020 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020
UtUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik
UtUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen

 Senaste utlåtanden

UtUU 4/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
UtUU 3/2020 rd
Statsrådets utredning om Finlands deltagande i FN:s UNIFIL-insats i Libanon
UtUU 1/2020 rd
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i internationell krishantering

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UtUD
39
2020 rd
Utrikesutskottet
Torsdag 24.9.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Epävirallinen kauppaministerikokous 20.-21.9.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Rapportering 
Utskottet hör: 
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
utrikesministeriet
avdelningschef
Ilkka-Pekka
Similä
utrikesministeriet
4
Epävirallinen kehitysministerikokous 29.9.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
utrikesministeriet
enhetschef
Katja
Ahlfors
utrikesministeriet
5
Regeringens årsberättelse 2019
Berättelse
Utskottet hör: 
kl. 12.30
statssekreterare
Matti
Anttonen
utrikesministeriet
tjänstemannasekreterare
Niina
Nyrhinen
utrikesministeriet
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
kl. 13.00
verkställande direktör
Elina
Ussa
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry
bilaga
direktör för samhällskontakter
Karol
Mattila
Nokia Oyj
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på tisdagen 29.9. kl. 12.00 
Senast publicerat 2020-09-23 17:19:44

 Veckoplan

Utrikesutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020

 Mötesplan

Utrikesutskottet
Mötesplan för veckorna 38—51/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.