Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet.

Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FiUB 33/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning

Riksdagsdokument
FiUB 32/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023 samt lagstiftning om utvidgad beskattning av förtäckt dividend

Riksdagsdokument
FiUB 31/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FiUB 30/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2022

Riksdagsdokument
FiUB 29/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och lagen om statskontoret

Riksdagsdokument
FiUB 28/2022 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2023 och ändring och upphävande av vissa bestämmelser om inkomstbeskattningen

Riksdagsdokument
FiUB 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av inkomstskattelagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FiUU 17/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur (restaureringsförordning)

Riksdagsdokument
FiUU 12/2022 rd

Regeringens årsberättelse 2021

Riksdagsdokument
FiUU 8/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

 Nästa möte

Riksdagsdokument
FiUD 65/2022 rd

Onsdag 7.12.2022 kl. 10.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49—51/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.