Finansutskottet

Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet.

Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

FiUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020
FiUB 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån
FiUB 10/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 b § i lagen om inkomstskattelagen
FiUB 11/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti
FiUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
FiUB 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa temporära bestämmelser som gäller skatteuppbörd
FiUB 7/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024

 Senaste utlåtanden

FiUU 3/2019 rd
Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden
FiUU 2/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
FiUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FiUD
35
2020 rd
Finansutskottet
Tisdag 14.7.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 och om kommissionens förslag till ändringsbudget nr 6 till 2020 års allmänna budget (ändringsbudget 6/2020, Europeiska unionen)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till finansutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Anna-Lotta
Hyvärinen
finansministeriet
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av ett återhämtningsinstrument för Europeiska unionen)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till finansutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Utskottet hör: 
kl. 12.15
statsrådets kansli
finansministeriet
arbetslivsprofessor
Vesa
Vihriälä
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2020) 408 final om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (faciliteten för återhämtning och resiliens)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till finansutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Utskottet hör: 
finansministeriet
statsrådets kansli
arbetslivsprofessor
Vesa
Vihriälä
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2020) 409 final om ett instrument för tekniskt stöd (instrument för tekniskt stöd)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till finansutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Utskottet hör: 
statsrådets kansli
finansministeriet
arbetslivsprofessor
Vesa
Vihriälä
7
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Förhandsbehandling 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Utskottet hör: 
finansministeriet
8
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet hör: 
arbets- och näringsministeriet
9
Övriga ärenden
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdagen 1.9.2020 kl. 12.00. Vid behov onsdagen 15.7.2020 kl. 12.00. 
Senast publicerat 2020-07-06 17:20:19

 Veckoplan

Finansutskottet
Veckoplan för veckan 29/2020

 Mötesplan

Finansutskottet
Mötesplan för veckan 29/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Johannes Koskinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/358.aspxJohannes KoskinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Esko Kivirantahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/779.aspxEsko KivirantaCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Anders Adlercreutzhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1306.aspxAnders AdlercreutzSvenska riksdagsgruppen
Tarja Filatovhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/451.aspxTarja FilatovSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sanni Grahn-Laasonenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1100.aspxSanni Grahn-LaasonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Timo Heinonenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/967.aspxTimo HeinonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Vilhelm Junnilahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1409.aspxVilhelm JunnilaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Heli Järvinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/930.aspxHeli JärvinenGröna riksdagsgruppen
Anneli Kiljunenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/791.aspxAnneli KiljunenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jari Koskelahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1413.aspxJari KoskelaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Elina Lepomäkihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1279.aspxElina LepomäkiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Markus Lohihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Pia Lohikoskihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1399.aspxPia LohikoskiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Raimo Piirainenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1051.aspxRaimo PiirainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Arto Pirttilahtihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1101.aspxArto PirttilahtiCenterns riksdagsgrupp
Jussi Saramohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1400.aspxJussi SaramoVänsterförbundets riksdagsgrupp
Sari Sarkomaahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/612.aspxSari SarkomaaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Sami Saviohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1314.aspxSami SavioSannfinländarnas riksdagsgrupp
Iiris Suomelahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1423.aspxIiris SuomelaGröna riksdagsgruppen
Pia Viitanenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/511.aspxPia ViitanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Ville Vähämäkihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1136.aspxVille VähämäkiSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Markku Eestilähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1094.aspxMarkku EestiläSamlingspartiets riksdagsgrupp
Eeva-Johanna Elorantahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sari Essayahhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/778.aspxSari EssayahKristdemokratiska riksdagsgruppen
Eveliina Heinäluomahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1390.aspxEveliina HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mari Holopainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1386.aspxMari HolopainenGröna riksdagsgruppen
Petri Honkonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1331.aspxPetri HonkonenCenterns riksdagsgrupp
Inka Hopsuhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1402.aspxInka HopsuGröna riksdagsgruppen
Kalle Jokinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1056.aspxKalle JokinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Anne Kalmarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/953.aspxAnne KalmariCenterns riksdagsgrupp
Toimi Kankaanniemihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/175.aspxToimi KankaanniemiSannfinländarnas riksdagsgrupp
Jukka Koprahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1142.aspxJukka KopraSamlingspartiets riksdagsgrupp
Merja Kyllönenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/963.aspxMerja KyllönenVänsterförbundets riksdagsgrupp
Jani Mäkelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1301.aspxJani MäkeläSannfinländarnas riksdagsgrupp
Riitta Mäkinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1380.aspxRiitta MäkinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Juha Pylväshttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Lulu Rannehttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1417.aspxLulu RanneSannfinländarnas riksdagsgrupp
Veronica Rehn-Kivihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1374.aspxVeronica Rehn-KiviSvenska riksdagsgruppen
Janne Sankelohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1105.aspxJanne SankeloSamlingspartiets riksdagsgrupp
Jussi Wihonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1436.aspxJussi WihonenSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Hellevi Ikävalko, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2100, 050 550 7490

Ilkka Lahti, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2070, 050 326 2790

Mari Nuutila, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2056, 050 594 2428

Tanja Nurmi, forskare
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2183, 050 345 1616

Kaisa Iso-Sipilä
utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Sara Kuitunen
utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Sanna Turpeinen
utskottskanslisekreterare
09 432 2103

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050

 Kontaktinformation

​Finansutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2045
vav(at)riksdagen.fi