Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet.

Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FiUB 46/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2023

Riksdagsdokument
FiUB 44/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen

Riksdagsdokument
FiUB 45/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande i beskattnings- och tullärenden

Riksdagsdokument
FiUB 43/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker

Riksdagsdokument
FiUB 41/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om betaltjänstleverantörers skyldighet att lämna uppgifter

Riksdagsdokument
FiUB 42/2022 rd

Sänk bränsleskatten

Riksdagsdokument
FiUB 40/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och till vissa andra lagar

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FiUU 20/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal

Riksdagsdokument
FiUU 19/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska stabilitetsmekanismens styrelses förslag till ESM-rådets beslut om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av Republiken Kroatiens anslutning (Europeiska stabilitetsmekanismen)

Riksdagsdokument
FiUU 18/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till revidering av en Europaparlamentets och rådets förordning (finansiella regler för unionens allmänna budget; omarbetning av budgetförordningen)

 Nästa möte

Riksdagsdokument
FiUD 82/2022 rd

Fredag 3.3.2023 kl. 11.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 11/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 10—15/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.