Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet.

Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FiUB 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
FiUB 36/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
FiUB 34/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lag om ändring av 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Riksdagsdokument
FiUB 35/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19

Riksdagsdokument
FiUB 33/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen

Riksdagsdokument
FiUB 32/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen

Riksdagsdokument
FiUB 31/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FiUU 5/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
FiUU 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

Riksdagsdokument
FiUU 2/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EDK-2021-AK-351369

Torsdag 4.3.2021 kl. 11.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 9/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 9—24/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.