Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet.

Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FiUB 10/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Riksdagsdokument
FiUB 9/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen

Riksdagsdokument
FiUB 8/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 § i mervärdesskattelagen

Riksdagsdokument
FiUB 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Riksdagsdokument
FiUB 6/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Guernsey

Riksdagsdokument
FiUB 7/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Isle of Man

Riksdagsdokument
FiUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2022

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FiUU 8/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
FiUU 7/2022 rd

Servicesystemet för att motverka marginaliseringen av unga: systemets funktion och servicens genomslag

Riksdagsdokument
FiUU 5/2022 rd

Statsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021—2028

 Nästa möte

Riksdagsdokument
FiUD 30/2022 rd

Tisdag 24.5.2022 kl. 12.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 21/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 21—26/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.