Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet.

Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FiUB 26/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en sjunde tilläggsbudget för 2020

Riksdagsdokument
FiUB 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om avdragbarhet i beskattningen för den medieavgift som betalas på Åland och om skattefrihet för vissa stödåtgärder för naturvård samt vatten- och havsvård

Riksdagsdokument
FiUB 23/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för avskrivningar på en gång och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk

Riksdagsdokument
FiUB 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021—2025

Riksdagsdokument
FiUB 21/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen

Riksdagsdokument
FiUB 22/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen

Riksdagsdokument
FiUB 19/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FiUU 5/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
FiUU 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

Riksdagsdokument
FiUU 2/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FiUD
51
2020 rd
Finansutskottet
Torsdag 26.11.2020 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Bedömning av riskreducering inom banksektorn och tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden
Statsrådets E-utredning
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om god förvaltning på skatteområdet i och utanför EU
Statsrådets E-utredning
Skattedelegationens förslag till beslut presenteras. 
Följande ståndpunkt godkänns: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
5
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om en handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin
Statsrådets E-utredning
Skattedelegationens förslag till beslut presenteras. 
Följande ståndpunkt godkänns: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen 27.11.2020 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2020-11-24 15:34:16

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 48/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 48—51/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.