Skattedelegationen

Skattedelegationen behandlar frågor om skattelagstiftning och statens upplåning samt budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning tillstatens budgetekonomi när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
SkDD
22
2020 rd
Skattedelegationen
Tisdag 24.11.2020 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Delegationen har hört: 
finansråd
Sakari
Lehtiö
finansministeriet
bilaga
regeringssekreterare
Saara
Rahko
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
överläkare
Hanna
Nohynek
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
arbets- och näringsministeriet
bilaga
Statskontoret
bilaga
Finanssiala ry
bilaga
Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen
Regeringens proposition
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
finansministeriet
bilaga
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är torsdagen 26.11.2020 kl. 10.30 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-11-24 10:37:20