Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

MiUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
MiUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
MiUB 2/2020 rd
Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika
MiUB 1/2020 rd
Klimatårsberättelse 2019
MiUB 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden

 Senaste utlåtanden

MiUU 8/2020 rd
Statsrådets utredning: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
MiUU 7/2020 rd
Statsrådets utredning: EU; Kemikalier; Förslag till begränsning av användning av blyhagel i våtmarker i enlighet med bilaga XVII till Reach-förordningen
MiUU 5/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
MiUD
33
2020 rd
Miljöutskottet
Fredag 25.9.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Grundlagsutskottet: GrUU 26/2020 rd. 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Utskottet hör: miljöministeriet 
6
Statsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 16/2020 vp - E 6/2020 vp har lämnats till miljöutskottet för kännedom. 
7
Statsrådets utredning: Den framtida strategin för smart sektorsintegration och vätgasstrategin
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 17/2020 vp - E 69/2020 vp har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
8
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om inlämning, på Europeiska unionens vägnar, av förslag till ändring av bilaga IV till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall inför den femtonde partskonferensen och om Europeiska unionens ståndpunkt när det gäller förslag från andra parter om ändring av bilaga IV och andra bilagor
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
9
Statsrådets utredning: Statistiska överföringar i fråga om förnybar energi
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition
Antecknas att utskottsmedlemmarna 22.09.2020 hörde följande sakkunniga på distans: 
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Tia
Laine-Ylijoki-Laakso
miljöministeriet
bilaga
enhetschef
Sara
Kajander
försvarsministeriet
bilaga
lagstiftningsråd
Virpi
Korhonen
justitieministeriet
bilaga
miljöråd
Katja
Söderlund
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
bilaga
jurist
Maria-Pia
Karppela
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
bilaga
miljöjurist
Matti
Kattainen
Finlands naturskyddsförbund rf
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Finlands miljöcentral
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Utskottet beslutar om fortsatt behandling av ärendet. 
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Jord- och skogsbruksutskottet: JsUU 17/2020 rd. 
Antecknas att utskottsmedlemmarna 22.09.2020 hörde följande sakkunniga på distans: 
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Johanna
Korpi
miljöministeriet
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
Regeringens proposition
Antecknas att utskottsmedlemmarna 23.9.2020 hörde följande sakkunniga på distans: 
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Inkeri
Lilleberg
arbets- och näringsministeriet
bilaga
specialsakkunnig
Harri
Haavisto
arbets- och näringsministeriet
specialsakkunnig
Ville
Laasonen
miljöministeriet
bilaga
expert
Jukka
Makkonen
Finsk Energiindustri rf
bilaga
direktör för skogsärenden
Matti
Mäkelä
Skogsindustrin rf
bilaga
branschchef
Hannes
Tuohiniitty
Bioenergia ry
bilaga
verksamhetsledare
Anna
Virolainen-Hynnä
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
bilaga
skyddsexpert
Hanna
Aho
Finlands naturskyddsförbund rf
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
professor
Jero
Ahola
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT
bilaga
Finlands miljöcentral
bilaga
Klimatpanelen
bilaga
Naturpanelen
bilaga
direktör för samhällskontakter
Mika
Aho
St1 Nordic Oy
bilaga
WWF Finland
bilaga
Antecknas att följande sakkunniga var på inofficiellt distansmöte: specialsakkunnig Inkeri Lilleberg, arbets- och näringsministeriet och specialsakkunnig Harri Haavisto, arbets- och näringsministeriet 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
13
Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om strategin Från jord till bord (Farm to Fork) 20.5.2020
Statsrådets E-utredning
Antecknas att utskottsmedlemmarna 24.09.2020 hörde följande sakkunniga på distans: 
Utskottet hör: 
expert
Tuuli
Hietaniemi
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
bilaga
chefsforskare
Minna
Kaljonen
Finlands miljöcentral
bilaga
forskare
Markus
Vinnari
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
bilaga
direktör
Ilkka
Nieminen
Finlands Dagligvaruhandel rf
bilaga
intressebevakningsdirektör
Susann
Rännäri
Förbundet för Ekologisk Odling rf
bilaga
jordbruksdirektör
Johan
Åberg
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
bilaga
specialsakkunnig
Tapani
Veistola
Finlands naturskyddsförbund rf
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
bilaga
Försörjningsberedskapscentralen
bilaga
specialforskare
Sari
Luostarinen
Naturresursinstitutet
bilaga
Djurskyddet Finland rf
bilaga
Soilfood Oy
bilaga
Valio Ab
bilaga
Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 
Raisio Abp
WWF Finland
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
14
Övriga ärenden
15
Subsidiaritetsförfarande
En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. TS 61/2020 vp 
16
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inoffiellt distansmöte på tisdag 29.9.2020 kl 10:00. 
Senast publicerat 2020-09-25 08:34:22

 Veckoplan

Miljöutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020

 Mötesplan

Miljöutskottet
Mötesplan för veckorna 37—44/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.