Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
MiUB 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen

Riksdagsdokument
MiUB 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Riksdagsdokument
MiUB 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Riksdagsdokument
MiUB 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen

Riksdagsdokument
MiUB 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
MiUU 18/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

Riksdagsdokument
MiUU 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
MiUU 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
MiUD
45
2020 rd
Miljöutskottet
Torsdag 26.11.2020 kl. 10.00
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Åtgärdshelheten för markanvändningssektorn - lägesrapport
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
naturresursråd
Heikki
Granholm
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
miljöministeriet
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på fredag 27.11.2020 kl. 9.30, Lilla Parlamentets auditorium. 
Senast publicerat 2020-11-25 07:16:11

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 48/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 48—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.