Riksdagens skrivelser

Riksdagens skrivelse är ett dokument där riksdagen ger regeringen eller statsrådet besked om sitt beslut eller sin ståndpunkt i andra ärenden än de som gäller en proposition eller en internationell förpliktelse (jämför Riksdagens svar). 

Genom en skrivelse ger riksdagen besked om sitt beslut eller sin ståndpunkt om t.ex. statsbudgeten, valet av statsminister, avbrytande eller avslutande av och sammanträdande till riksmöte, en redogörelse från statsrådet, en motion från en riksdagsledamot och val till vissa organ i riksdagen.

 Senaste riksdagens skrivelser

Riksdagsdokument
RSk 49/2021 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
RSk 48/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022

Riksdagsdokument
RSk 47/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket

Riksdagsdokument
RSk 46/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

Riksdagsdokument
RSk 45/2021 rd

Statsrådets försvarsredogörelse

Riksdagsdokument
RSk 44/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2021

Riksdagsdokument
RSk 43/2021 rd

Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden

Riksdagsdokument
RSk 42/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

Riksdagsdokument
RSk 41/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

Riksdagsdokument
RSk 40/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

Riksdagsdokument
RSk 39/2021 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020

Riksdagsdokument
RSk 38/2021 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2020

Riksdagsdokument
RSk 37/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
RSk 36/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsdokument
RSk 35/2021 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2020

Riksdagsdokument
RSk 34/2021 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020

Riksdagsdokument
RSk 33/2021 rd

Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2020

Riksdagsdokument
RSk 32/2021 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020

Riksdagsdokument
RSk 31/2021 rd

Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
RSk 30/2021 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2020

Riksdagsdokument
RSk 29/2021 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2020

Riksdagsdokument
RSk 28/2021 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019

Riksdagsdokument
RSk 27/2021 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020

Riksdagsdokument
RSk 26/2021 rd

Vattnet är vårt - medborgarinitiativ för att förhindra privatisering av vattentjänster

Riksdagsdokument
RSk 25/2021 rd

Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar

Riksdagsdokument
RSk 24/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen on sändande av en trupp inom Försvarsmakten till flygplatsen i Kabul

Riksdagsdokument
RSk 23/2021 rd

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021—2032

Riksdagsdokument
RSk 22/2021 rd

Statens revisionsverks ekonomiförvaltning

Riksdagsdokument
RSk 21/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
RSk 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Riksdagsdokument
RSk 19/2021 rd

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
RSk 18/2021 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020

Riksdagsdokument
RSk 17/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2021

Riksdagsdokument
RSk 16/2021 rd

Ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket

Riksdagsdokument
RSk 15/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagsdokument
RSk 14/2021 rd

Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
RSk 13/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagsdokument
RSk 12/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård

Riksdagsdokument
RSk 11/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021

Riksdagsdokument
RSk 10/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagsdokument
RSk 9/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
RSk 8/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
RSk 7/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen — Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
RSk 6/2021 rd

Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019

Riksdagsdokument
RSk 5/2021 rd

Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland

Riksdagsdokument
RSk 4/2021 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2019

Riksdagsdokument
RSk 3/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

Riksdagsdokument
RSk 2/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

Riksdagsdokument
RSk 1/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

Riksdagsdokument
RSk 54/2020 rd

Anmärkning enligt grundlagens 115 § om undersökning av lagligheten i utrikesminister Pekka Haavistos ämbetsåtgärder