Riksdagens svar

Riksdagens svar är ett dokument där riksdagen meddelar regeringen sitt beslut om en regeringsproposition, godkännande av en internationell förpliktelse eller uppsägning av en internationell överenskommelse.
   
Riksdagens svar innefattar lagtexten i den form som den har antagits av riksdagen och riksdagens uttalanden i ärendet eller besked om att propositionen har avvisats. När det gäller en internationell förpliktelse ger svaret också besked om att en internationell förpliktelse eller en internationell överenskommelse har godkänts eller sagts upp.

 Senaste riksdagens svar

Riksdagsdokument
RSv 233/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen

Riksdagsdokument
RSv 232/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Riksdagsdokument
RSv 231/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
RSv 229/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om transportservice

Riksdagsdokument
RSv 230/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den giltighetstid för fiskestadgan som avses i artikel 5.2 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag

Riksdagsdokument
RSv 226/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 223/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

Riksdagsdokument
RSv 224/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

Riksdagsdokument
RSv 227/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 174 § i lagen om offentlig upphandling och koncession

Riksdagsdokument
RSv 228/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen

Riksdagsdokument
RSv 219/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till samarbetslag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 213/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 a och 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Riksdagsdokument
RSv 216/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 221/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 222/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 215/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Riksdagsdokument
RSv 187/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

Riksdagsdokument
RSv 220/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Riksdagsdokument
RSv 212/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

Riksdagsdokument
RSv 217/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur och 10 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Riksdagsdokument
RSv 218/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekologisk produktion och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
RSv 214/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upptagning och mottagande av muntlig bevisning i de allmänna domstolarna

Riksdagsdokument
RSv 225/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning, 124 och 124 b § i inkomstskattelagen och 32 c § i lagen om beskattningsförfarande

Riksdagsdokument
RSv 201/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning

Riksdagsdokument
RSv 202/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Riksdagsdokument
RSv 205/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagsdokument
RSv 206/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationsresursen för forskningsdata

Riksdagsdokument
RSv 198/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen

Riksdagsdokument
RSv 211/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Riksdagsdokument
RSv 200/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

Riksdagsdokument
RSv 204/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

Riksdagsdokument
RSv 197/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 31 § i lagen om beskattningsförfarande samt av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 203/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med rekryteringsstöd och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 199/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Riksdagsdokument
RSv 196/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

Riksdagsdokument
RSv 210/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021—2025 och 56 c § i lagen om överlåtelseskatt

Riksdagsdokument
RSv 195/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Riksdagsdokument
RSv 189/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Riksdagsdokument
RSv 191/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Riksdagsdokument
RSv 190/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 § i och bilagan till bilskattelagen och av 10 § i fordonsskattelagen

Riksdagsdokument
RSv 192/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av punktskattelagen och 2 och 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Riksdagsdokument
RSv 209/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 3 och 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Riksdagsdokument
RSv 194/2021 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Riksdagsdokument
RSv 193/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

Riksdagsdokument
RSv 208/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
RSv 207/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Riksdagsdokument
RSv 177/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden

Riksdagsdokument
RSv 180/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

Riksdagsdokument
RSv 188/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang och 9 och 10 § i inkomstskattelagen

Riksdagsdokument
RSv 181/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba