​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

SS 797/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga amningen och spädbarns nutrition i krissituationer
SS 796/2020 rd
Skriftligt spörsmål om statsborgen för säkerheter för reparationslån för bostäder
SS 795/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att utveckla en exitprocess för dem som gått med i QAnon-kulten
SS 794/2020 rd
Skriftligt spörsmål om anvisningar för äldreomsorgen i kommuner
SS 793/2020 rd
Skriftligt spörsmål som en följdfråga till det skriftliga spörsmålet SS 666/2020 rd om forskning i och läget med kroniskt trötthetssyndrom
SS 792/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga täckningen av influensavaccinationer under den pågående coronakrisen samt om influensavaccinering av barn i daghem och skolor
SS 791/2020 rd
Skriftligt spörsmål om ett försök med avgiftsfria preventivmedel
SS 790/2020 rd
Skriftligt spörsmål om åtgärder för att stärka förtroendet för polisen och för att säkerställa polisens verksamhetsmöjligheter för att trygga samhällsordningen
SS 789/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att kompensera konsumenterna för oskäliga elöverföringsavgifter
SS 788/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att förhindra skatteflykt från skogsfonder
SS 787/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att aktivera permitterade arbetstagare under permitteringen och om deras framtidsutsikter
SS 786/2020 rd
Skriftligt spörsmål om en totalreform av systemet med hushållsavdrag
SS 785/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att förlänga begränsningarna för konsumtionskrediter utan säkerhet
SS 784/2020 rd
Skriftligt spörsmål om coronaåtgärder vid förlossningssjukhus och stöd till födande kvinnor
SS 783/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att höja den nedre gränsen för arvsskatt till 50 000 euro
SS 782/2020 rd
Skriftligt spörsmål om kriterierna för beviljande av särskild moderskapspenning
SS 781/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga plattformsarbetarnas ställning
SS 780/2020 rd
Skriftligt spörsmål om Forststyrelsens avverkningar i Juortananjärvi och annanstans i Kajanaland
SS 779/2020 rd
Skriftligt spörsmål om utvecklingen av spårtrafiken i östra Finland
SS 778/2020 rd
Skriftligt spörsmål om missbruk av utvecklingssamarbetsmedel i mottagarländerna och om att ingripa i missbruket
SS 777/2020 rd
Skriftligt spörsmål om processen för handläggning av uppehållstillstånd
SS 776/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att införa en hälsoskatt
SS 775/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga finansieringen och verksamhetsförutsättningarna för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i samband med social- och hälsovårdsreformen
SS 774/2020 rd
Skriftligt spörsmål om förlängning av statsbolagens betalningstider och om att effektivisera tillsynen över betalningstiderna
SS 773/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att justera värdet på servicesedlar för personlig assistans och om att harmonisera det på riksnivå
SS 772/2020 rd
Skriftligt spörsmål om miljöskadliga stöd
SS 771/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga utbildningen i jordbruks- och hästhållningsbranscher i övre och norra Savolax
SS 770/2020 rd
Skriftligt spörsmål om språkvården vid ministerierna
SS 769/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att ta hänsyn till försörjningsberedskapen och den inhemska produktionen vid upphandlingar
SS 768/2020 rd
Skriftligt spörsmål om mer forskning och bättre kännedom om sjukdomen ME/CFS
SS 767/2020 rd
Skriftligt spörsmål om den sociala tryggheten för patienter med ME/CFS
SS 766/2020 rd
Skriftligt spörsmål om huruvida det finns tillräckligt med poliser i bosättningscentra i glesbygden
SS 765/2020 rd
Skriftligt spörsmål om beredningen av markanvändnings- och bygglagen
SS 764/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att säkerställa tillgången på växttorv
SS 763/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga förutsättningarna för näringslivet under och efter coronaepidemin
SS 762/2020 rd
Skriftligt spörsmål om obesvarade frågor om munskydd
SS 761/2020 rd
Skriftligt spörsmål om hur MBT-avtalen framskrider och finansieras
SS 760/2020 rd
Skriftligt spörsmål om elskatteklassen för återvinningsindustrin
SS 759/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att stärka förutsättningarna för familjevård för äldre
SS 758/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att reformera specialiseringsutbildningen för sjukskötare
SS 757/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att senarelägga starten för björnjakten av djurskyddsskäl
SS 756/2020 rd
Skriftligt spörsmål om läget med förhandlingarna om att Sverige ska lämna tillbaka stulna lik till sina hemförsamlingar
SS 755/2020 rd
Skriftligt spörsmål om bestämmelserna i regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården RP 129/2020 rd i fråga om nedsättning av klientavgifter
SS 754/2020 rd
Skriftligt spörsmål om rättsskydd för elbilister i försäkringsbolag i samband med skadesituationer som orsakas av oväntade naturfenomen samt om laddningsnätets landsomfattande omfattning
SS 753/2020 rd
Skriftligt spörsmål om elöverföringsbolagens ojämlika överföringspriser
SS 752/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att asylsökande som flytt till Finland undan krig och förföljelse gör semesterresor till sina farliga hemländer
SS 751/2020 rd
Skriftligt spörsmål om nya restriktioner inom restaurangbranschen under coronaepidemin
SS 750/2020 rd
Skriftligt spörsmål om läget med projektet för beståndsvårdande jakt på varg
SS 749/2020 rd
Skriftligt spörsmål om bostadslöshet bland dem som insjuknat till följd av dålig inomhusluft
SS 748/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att ett hälsoråd inte offentliggjordes av politiska skäl och om den hälsorisk som detta medförde