Skriftliga spörsmål

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

SS 469/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att snabbt sätta igång närtågstrafiken mellan Borgå och Helsingfors
SS 468/2020 rd
Skriftligt spörsmål om klassresepengar för barn i familjer som får utkomststöd
SS 467/2020 rd
Skriftligt spörsmål som en följdfråga till det skriftliga spörsmålet SS 467/2019 rd om sommarjobb för unga
SS 466/2020 rd
Skriftligt spörsmål om ministers rätt att sköta uppdraget som ansvarig minister när han är föremål för centralkriminalpolisens pågående förundersökning
SS 465/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att använda sommarsedel för ungdomar i hushåll, förenhetliga praxis för anställning till sommarjobb och möjliggöra användningen av sommarsedeln åt båda håll
SS 464/2020 rd
Skriftligt spörsmål om reparationsinvesteringar för att åtgärda problem med inomhusluft
SS 463/2020 rd
Skriftligt spörsmål om avveckling av coronarestriktioner i evenemangssektorn
SS 462/2020 rd
Skriftligt spörsmål om märkning av postförsändelser och tillsyn över andra postföretag
SS 461/2020 rd
Skriftligt spörsmål om möjligheten till praktisk arbetslivsorientering i landsbygdsföretag sommartid
SS 460/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att bekämpa företagsplundring och trygga den allmänna offentligheten i fråga om innehav
SS 459/2020 rd
Skriftligt spörsmål om högskolornas antagning av studerande under coronavirusvåren
SS 458/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att kompensera Helsingfors och övriga Nyland för förlorade skatteintäkter och merkostnader, åstadkomma ett MBT-avtal och förstärka stads- och metropolpolitiken
SS 457/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga finansieringen till regionala social- och hälsoorganisationer
SS 456/2020 rd
Skriftligt spörsmål om lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
SS 455/2020 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens hybridstrategi för att bekämpa coronavirusepidemin
SS 454/2020 rd
Skriftligt spörsmål om de kostnader för den offentliga förvaltningen som föranleds av de personer som kommit till Finland från lägret al-Hol samt om att bemöta säkerhetshotet
SS 453/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att flytta spelautomater till övervakade lokaler
SS 452/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att påverka Turkiet och Azerbajdzjan för att trygga de politiska fångarnas mänskliga rättigheter
SS 451/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att kriminalisera flyktingspionage
SS 450/2020 rd
Skriftligt spörsmål om depåbiblioteket i Kuopio
SS 449/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att inrätta en vetenskapsnationalpark i Evois
SS 448/2020 rd
Skriftligt spörsmål om revidering av alkohollagen
SS 447/2020 rd
Skriftligt spörsmål om upphovsrättsersättningarnas inverkan på utkomstskyddet för arbetslösa
SS 446/2020 rd
Skriftligt spörsmål om det uppdämda vårdbehovet till följd av coronavirusepidemin och beredskapen för att avveckla vårdköerna efter krisen
SS 445/2020 rd
Skriftligt spörsmål om problem med de nya grunderna för bestämmande av föräldradagpenning och om den snedvridning i fråga om bestämmandet av föräldradagpenningen som beror på undantagstillståndet till följd av coronavirusepidemin
SS 444/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga ställningen för brottsoffer under 18 år vid förundersökning
SS 443/2020 rd
Skriftligt spörsmål om de internationella examensstuderandenas situation under coronakrisen
SS 442/2020 rd
Skriftligt spörsmål om finländska besättningsmedlemmar som är isolerade på utländskt flaggade fartyg till följd av coronakrisen
SS 441/2020 rd
Skriftligt spörsmål om ökad jakt på vitkindad gås
SS 440/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att åtgärda de luckor i skattelagstiftningen som gagnar internationella fastighetsinvesterare
SS 439/2020 rd
Skriftligt spörsmål om tillämpningen av lagen om smittsamma sjukdomar beträffande beslut om isolering och karantän
SS 438/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att beakta företagare inom rehabiliteringsbranschen vid beredningen och beviljandet av allmänt kostnadsstöd till företag
SS 437/2020 rd
Skriftligt spörsmål om den stödnämnd och de stödmodeller som föreslås för journalistik
SS 436/2020 rd
Skriftligt spörsmål som en följdfråga till det skriftliga spörsmålet SS 346/2020 rd om anvisningar för upphandling av ansiktsmasker på order av social- och hälsovårdsministeriet
SS 435/2020 rd
Skriftligt spörsmål om rättssäkerheten för dem som deltagit i universitetens inträdesprov på distans
SS 434/2020 rd
Skriftligt spörsmål om hälsovård för papperslösa under coronavirusepidemin
SS 433/2020 rd
Skriftligt spörsmål om avgiftsfritt pneumokockvaccin för personer över 65 år
SS 432/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att införa regionala åtgärder för att bekämpa coronaviruset
SS 431/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att stödja evenemangssektorn i coronakrisen
SS 430/2020 rd
Skriftligt spörsmål om avgiftsbelagd kötid för myndighetssamtal
SS 429/2020 rd
Skriftligt spörsmål om Finnairs utläggning av arbetskraft
SS 428/2020 rd
Skriftligt spörsmål om den strikta tolkningen av fågeldirektivet när det gäller vitkindade gäss och skarvar
SS 427/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga organisationernas verksamhet och en jämlik fördelning av understöd under coronakrisen
SS 426/2020 rd
Skriftligt spörsmål om gränstrafiken mellan Finland och Norge
SS 425/2020 rd
Skriftligt spörsmål om slopande av begränsningsåtgärder mot coronaviruset i fråga om travtävlingar
SS 424/2020 rd
Skriftligt spörsmål som en följdfråga till det skriftliga spörsmålet SS 329/2020 rd om dröjsmål med behandlingen av cancer i huvud- och halsregionen samt om åtgärder för att trygga konstaterandet av cancer och inledandet av behandlingen
SS 423/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att utveckla och stödja assistanshundsverksamheten
SS 422/2020 rd
Skriftligt spörsmål om nedskärning av statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete
SS 421/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att förhindra skördeskador som orsakas av vitkindade gäss
SS 420/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att avskaffa vårdköerna i mun- och tandvården