​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens utlåtanden

Utskottets utlåtande är ett skriftligt ställningstagande från ett utskott till ett annat om ett ärende som det andra utskottet behandlar.

 Senaste utskottsutlåtanden

Riksdagsdokument
FvUU 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Riksdagsdokument
GrUU 6/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagsdokument
GrUU 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Riksdagsdokument
JsUU 4/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
KuUU 3/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
KuUU 2/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
EkUU 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel

Riksdagsdokument
ReUU 1/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
ShUU 2/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
JsUU 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Riksdagsdokument
AjUU 2/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
AjUU 3/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
KoUU 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Riksdagsdokument
JsUU 3/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
LaUU 1/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
FvUU 1/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
FvUU 2/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
GrUU 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om identitetskort, passlagen, 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt 33 a och 159 § i utlänningslagen

Riksdagsdokument
MiUU 3/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
EkUU 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
MiUU 2/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
MiUU 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
JsUU 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
EkUU 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
KoUU 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
KuUU 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
ShUU 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
AjUU 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
GrUU 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorism

Riksdagsdokument
FrUU 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
EkUU 30/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FvUU 29/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
GrUU 44/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
KoUU 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
KuUU 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
ShUU 8/2020 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
EkUU 29/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för massbetalningar

Riksdagsdokument
GrUU 43/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 41/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Riksdagsdokument
FsUU 6/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagsdokument
GrUU 42/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FvUU 26/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 40/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen

Riksdagsdokument
JsUU 24/2020 rd

Klimatårsberättelse 2020

Riksdagsdokument
EkUU 27/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

Riksdagsdokument
GrUU 39/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
MiUU 18/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

Riksdagsdokument
FvUU 20/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUU 21/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den