​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens utlåtanden

Utskottets utlåtande är ett skriftligt ställningstagande från ett utskott till ett annat om ett ärende som det andra utskottet behandlar.

 Senaste utskottsutlåtanden

Riksdagsdokument
GrUU 28/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
UtUU 6/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
EkUU 25/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FsUU 5/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
EkUU 24/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Riksdagsdokument
KuUU 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
GrUU 27/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och till lagar om ändring av fängelselagen och av vissa andra lagar om verkställighet av påföljder

Riksdagsdokument
GrUU 26/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
EkUU 23/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FvUU 26/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FiUU 6/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
UndUU 1/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
GrUU 25/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 60 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Riksdagsdokument
JsUU 16/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
FvUU 24/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
KoUU 16/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och Europaparlamentets och rådets direktiv (villkor för marknadstillträde inom gods- och busstransporter och användning av fordon hyrda utan förare)

Riksdagsdokument
KuUU 11/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
LaUU 12/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
AjUU 9/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
GrUU 24/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KoUU 15/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
FiUU 5/2021 rd

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021—2032

Riksdagsdokument
FvUU 22/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUU 22/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
AjUU 8/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
GrUU 22/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Riksdagsdokument
JsUU 11/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
AjUU 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUU 23/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
GrUU 23/2021 rd

Statens revisionsverks ekonomiförvaltning

Riksdagsdokument
LaUU 11/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
MiUU 15/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
FrUU 5/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
GrUU 21/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

Riksdagsdokument
UtUU 5/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
KuUU 10/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
EkUU 21/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens genomförandeförordning om riktlinjer för hur man bevisar att hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa är uppfyllda, som ska antas med stöd av EU:s direktiv om förnybar energi

Riksdagsdokument
StoUU 2/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)

Riksdagsdokument
EkUU 19/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsdokument
EkUU 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FrUU 4/2021 rd

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
KoUU 13/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
MiUU 14/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
KoUU 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och till vissa andra lagar

Riksdagsdokument
FsUU 4/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
JsUU 9/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsdokument
FvUU 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Riksdagsdokument
EkUU 18/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
KoUU 14/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsdokument
FvUU 21/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken