​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens utlåtanden

Utskottets utlåtande är ett skriftligt ställningstagande från ett utskott till ett annat om ett ärende som det andra utskottet behandlar.

 Senaste utskottsutlåtanden

Riksdagsdokument
EkUU 55/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013, direktiv om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/59/EU och förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2014/59/EU (genomförande av Basel III-standarderna)

Riksdagsdokument
GrUU 51/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
KuUU 26/2021 rd

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Riksdagsdokument
GrUU 50/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om transportservice

Riksdagsdokument
ReUU 2/2021 rd

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Riksdagsdokument
EkUU 54/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om transportservice

Riksdagsdokument
KoUU 35/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om transportservice

Riksdagsdokument
KuUU 25/2021 rd

Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

Riksdagsdokument
KuUU 24/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om transportservice

Riksdagsdokument
GrUU 48/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning

Riksdagsdokument
GrUU 49/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

Riksdagsdokument
GrUU 47/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Riksdagsdokument
GrUU 46/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KuUU 23/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

Riksdagsdokument
FsUU 10/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

Riksdagsdokument
UtUU 11/2021 rd

Statsrådets utredning: Finlands deltagande i EU:s utbildningsinsats för militär krishantering i Moçambique

Riksdagsdokument
ShUU 19/2021 rd

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Riksdagsdokument
AjUU 16/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

Riksdagsdokument
GrUU 45/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

Riksdagsdokument
AjUU 15/2021 rd

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Riksdagsdokument
GrUU 44/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

Riksdagsdokument
GrUU 43/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upptagning och mottagande av muntlig bevisning i de allmänna domstolarna

Riksdagsdokument
GrUU 42/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med rekryteringsstöd och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
MiUU 30/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM)

Riksdagsdokument
MiUU 31/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (omarbetning av energiskattedirektivet)

Riksdagsdokument
FiUU 12/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM)

Riksdagsdokument
FiUU 11/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (omarbetning av energiskattedirektivet)

Riksdagsdokument
GrUU 41/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Riksdagsdokument
MiUU 29/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av   LULUCF-förordningen och förordningen om styrningen av energiunionen

Riksdagsdokument
MiUU 28/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet

Riksdagsdokument
KoUU 30/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (omarbetning av energiskattedirektivet)

Riksdagsdokument
KoUU 31/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av utsläppshandelsdirektivet, beslutet om reserven för marknadsstabilitet och MRV-förordningen om koldioxidutsläpp från sjötransporter) samt om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut (ändring av beslutet om reserven för marknadsstabilitet)

Riksdagsdokument
KoUU 32/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om att inrätta en social klimatfond

Riksdagsdokument
EkUU 50/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av utsläppshandelsdirektivet, beslutet om reserven för marknadsstabilitet och MRV-förordningen om koldioxidutsläpp från sjötransporter) samt om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut (ändring av beslutet om reserven för marknadsstabilitet)

Riksdagsdokument
KuUU 21/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
JsUU 27/2021 rd

Klimatårsberättelse 2021

Riksdagsdokument
GrUU 40/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningarna om användning av Schengens informationssystem

Riksdagsdokument
KuUU 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
MiUU 23/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av utsläppshandelsdirektivet 2003/87/EG för att bidra till uppnåendet av Europeiska unionens utsläppsminskningsmål och ett ändamålsenligt genomförande av den globala marknadsmekanismen för flygtrafiken

Riksdagsdokument
FsUU 9/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet

Riksdagsdokument
KoUU 29/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)

Riksdagsdokument
EkUU 48/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Riksdagsdokument
JsUU 24/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Riksdagsdokument
JsUU 25/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

Riksdagsdokument
EkUU 49/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM)

Riksdagsdokument
AjUU 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
FsUU 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckning

Riksdagsdokument
AjUU 13/2021 rd

Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

Riksdagsdokument
ShUU 18/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

Riksdagsdokument
FsUU 8/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten