Utskottens betänkanden

Utskottsbetänkandet är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum. Betänkandet omfattar en motivering och ett förslag till beslut.

 Senaste utskottsbetänkanden

FiUB 15/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020
ShUB 20/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
EkUB 21/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
FiUB 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin
EkUB 20/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster
EkUB 19/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen
FvUB 15/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 b § i lagen om statsandel för kommunal basservice
EkUB 18/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp
ShUB 19/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär epidemiersättning och lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd
EkUB 17/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
FiUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020
FvUB 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
FvUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
ShUB 17/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
ShUB 18/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
ShUB 15/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
EkUB 15/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen och 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
ShUB 16/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar
FvUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statskontoret och lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
EkUB 16/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och 1 § i lagen om Energimyndigheten
GrUB 21/2020 rd
Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot
EkUB 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt kostnadsstöd för företag
FiUB 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån
AjUB 10/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag
AjUB 11/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b och 4 c § i lag om utkomstskydd för arbetslösa, ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
FiUB 10/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 b § i lagen om inkomstskattelagen
FiUB 11/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti
FiUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
KuUB 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
ShUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den
ShUB 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 25 § i lagen om arbetslöshetskassor
FvUB 11/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 27 och 49 § i lagen om främjande av integration
EkUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
FvUB 10/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
KuUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning
KuUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen samt 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen
FvUB 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen
FiUB 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa temporära bestämmelser som gäller skatteuppbörd
FiUB 7/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024
KoUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens förordning om säkerheten inom den civila luftfarten
KoUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab
KoUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
KoUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet
EkUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen
GrUB 20/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
GrUB 19/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
MiUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
JsUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket
ShUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
JsUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial