​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens betänkanden

Utskottsbetänkandet är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum. Betänkandet omfattar en motivering och ett förslag till beslut.

 Senaste utskottsbetänkanden

Riksdagsdokument
FiUB 26/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en sjunde tilläggsbudget för 2020

Riksdagsdokument
FiUB 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om avdragbarhet i beskattningen för den medieavgift som betalas på Åland och om skattefrihet för vissa stödåtgärder för naturvård samt vatten- och havsvård

Riksdagsdokument
FiUB 23/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för avskrivningar på en gång och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk

Riksdagsdokument
FiUB 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021—2025

Riksdagsdokument
KuUB 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av performativ konst och till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Riksdagsdokument
UtUB 4/2020 rd

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa: Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019

Riksdagsdokument
KoUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Riksdagsdokument
ShUB 35/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ShUB 33/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

Riksdagsdokument
ShUB 34/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av patientförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUB 33/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
FvUB 20/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagsdokument
FvUB 19/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen

Riksdagsdokument
FiUB 21/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen

Riksdagsdokument
FiUB 22/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen

Riksdagsdokument
KoUB 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift

Riksdagsdokument
KoUB 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

Riksdagsdokument
EkUB 32/2020 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2019

Riksdagsdokument
JsUB 9/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Riksdagsdokument
UtUB 3/2020 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2019

Riksdagsdokument
ShUB 32/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om betalning av statens andel av de förmåner som betalas ur folkpensionsfonden

Riksdagsdokument
KoUB 14/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice

Riksdagsdokument
ReUB 6/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
ShUB 31/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning

Riksdagsdokument
EkUB 31/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Riksdagsdokument
EkUB 30/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

Riksdagsdokument
FiUB 19/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Riksdagsdokument
FiUB 18/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

Riksdagsdokument
FiUB 20/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för NAB-arrangemanget och för ett lån till Internationella valutafonden

Riksdagsdokument
EkUB 29/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Riksdagsdokument
LaUB 11/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs och till lagar om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och av lagen om Rättsregistercentralen

Riksdagsdokument
EkUB 28/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagen

Riksdagsdokument
FvUB 18/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Riksdagsdokument
GrUB 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

Riksdagsdokument
AjUB 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsdokument
LaUB 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde

Riksdagsdokument
KoUB 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Riksdagsdokument
KoUB 11/2020 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2019

Riksdagsdokument
EkUB 27/2020 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2019

Riksdagsdokument
KoUB 9/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den

Riksdagsdokument
JsUB 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

Riksdagsdokument
FvUB 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag ändring av 2 § i lagen om statsrådet

Riksdagsdokument
GrUB 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen

Riksdagsdokument
EkUB 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagar

Riksdagsdokument
EkUB 26/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och av vissa andra lagar

Riksdagsdokument
LaUB 9/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

Riksdagsdokument
ShUB 27/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FvUB 16/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten

Riksdagsdokument
MiUB 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen

Riksdagsdokument
LaUB 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken