Utskottens betänkanden

Utskottens betänkanden

Utskottsbetänkandet är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum. Betänkandet omfattar en motivering och ett förslag till beslut.

 Senaste utskottsbetänkanden

Riksdagsdokument
GrUB 7/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
GrUB 8/2020 rd

Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
AjUB 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsdokument
AjUB 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag

Riksdagsdokument
FiUB 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2020

Riksdagsdokument
EkUB 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagsdokument
JsUB 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUB 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KuUB 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik

Riksdagsdokument
GrUB 4/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården

Riksdagsdokument
GrUB 2/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93-95 och 109 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
GrUB 3/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
GrUB 6/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Riksdagsdokument
GrUB 5/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Riksdagsdokument
LaUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet och av 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln

Riksdagsdokument
GrUB 1/2020 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
MiUB 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Riksdagsdokument
EkUB 2/2020 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter

Riksdagsdokument
ShUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning

Riksdagsdokument
JsUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker

Riksdagsdokument
ReUB 1/2020 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019

Riksdagsdokument
ReUB 2/2020 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019

Riksdagsdokument
EkUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

Riksdagsdokument
AjUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KuUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

Riksdagsdokument
FvUB 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

Riksdagsdokument
FiUB 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Riksdagsdokument
FiUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

Riksdagsdokument
FsUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Riksdagsdokument
FvUB 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av en lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen samt med förslag till lag om ändring av skjutvapenlagen, lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen samt lag om ändring av 2 § i lagen om skjutbanor

Riksdagsdokument
MiUB 2/2020 rd

Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika

Riksdagsdokument
KoUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, och av biavtalet om tillämpningen av luftfartsavtalet

Riksdagsdokument
FvUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Islamiska republiken Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor

Riksdagsdokument
MiUB 1/2020 rd

Klimatårsberättelse 2019

Riksdagsdokument
FiUB 20/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Riksdagsdokument
ShUB 18/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen

Riksdagsdokument
GrUB 4/2019 rd

Talmanskonferensens förslag till ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
GrUB 5/2019 rd

Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)

Riksdagsdokument
FiUB 19/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning

Riksdagsdokument
FiUB 18/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUB 15/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan

Riksdagsdokument
KuUB 8/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Riksdagsdokument
KoUB 9/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUB 3/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

Riksdagsdokument
EkUB 4/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier

Riksdagsdokument
FvUB 14/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statistiklagen

Riksdagsdokument
ShUB 16/2019 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands

Riksdagsdokument
ShUB 17/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 50 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Riksdagsdokument
MiUB 5/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden

Riksdagsdokument
FiUB 16/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 15 § i lagen om beskattningsförfarande och 64 § i inkomstskattelagen

 ‭(Dold)‬ Utskottets betänkande, UB

Utskottets betänkande är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum .     
Betänkande omfattar en motivering och ett förslag till beslut.