​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens betänkanden

Utskottsbetänkandet är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum. Betänkandet omfattar en motivering och ett förslag till beslut.

 Senaste utskottsbetänkanden

Riksdagsdokument
ShUB 21/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
ShUB 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Riksdagsdokument
ReUB 4/2021 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020

Riksdagsdokument
EkUB 21/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

Riksdagsdokument
UtUB 4/2021 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020

Riksdagsdokument
EkUB 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas

Riksdagsdokument
ShUB 19/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
JsUB 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och vissa andra lagar

Riksdagsdokument
KuUB 8/2021 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020

Riksdagsdokument
UtUB 3/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen on sändande av en trupp inom Försvarsmakten till flygplatsen i Kabul

Riksdagsdokument
ShUB 18/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FvUB 11/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner

Riksdagsdokument
ShUB 17/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 60 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Riksdagsdokument
KoUB 17/2021 rd

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032

Riksdagsdokument
FiUB 11/2021 rd

Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar

Riksdagsdokument
FiUB 10/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Riksdagsdokument
FiUB 12/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
FvUB 10/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om öppna data

Riksdagsdokument
FvUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik och till lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
EkUB 19/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Riksdagsdokument
EkUB 18/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
KoUB 16/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

Riksdagsdokument
ReUB 2/2021 rd

Statens revisionsverks ekonomiförvaltning

Riksdagsdokument
KoUB 15/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

Riksdagsdokument
ShUB 16/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

Riksdagsdokument
FiUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen samt av 69 och 123 § i inkomstskattelagen

Riksdagsdokument
LaUB 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

Riksdagsdokument
AjUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Riksdagsdokument
AjUB 10/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 § i lönegarantilagen och 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän

Riksdagsdokument
UtUB 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen

Riksdagsdokument
GrUB 11/2021 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019

Riksdagsdokument
MiUB 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
LaUB 11/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen

Riksdagsdokument
JsUB 11/2021 rd

Vattnet är vårt - medborgarinitiativ för att förhindra privatisering av vattentjänster

Riksdagsdokument
ShUB 15/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om äldreombudsmannen

Riksdagsdokument
KuUB 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KuUB 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen

Riksdagsdokument
KuUB 6/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

Riksdagsdokument
KuUB 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Riksdagsdokument
FsUB 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Riksdagsdokument
EkUB 17/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och till vissa andra lagar

Riksdagsdokument
KoUB 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och vissa andra lagar

Riksdagsdokument
UtUB 1/2021 rd

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
KuUB 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Riksdagsdokument
LaUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 kap. i strafflagen

Riksdagsdokument
LaUB 10/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen

Riksdagsdokument
FiUB 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta samt lagen om skatteuppbörd

Riksdagsdokument
AjUB 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Riksdagsdokument
LaUB 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia

Riksdagsdokument
JsUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket