​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens betänkanden

Utskottsbetänkandet är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum. Betänkandet omfattar en motivering och ett förslag till beslut.

 Senaste utskottsbetänkanden

Riksdagsdokument
EkUB 18/2022 rd

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om vissa arrangemang för tryggande av försörjningsberedskapen inom finansbranschen och till lagar som har sambandmed den

Riksdagsdokument
FvUB 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen

Riksdagsdokument
FsUB 2/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen

Riksdagsdokument
FsUB 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frivilligt försvar och 17 § i skjutvapenlagen

Riksdagsdokument
JsUB 6/2022 rd

Icke stadfäst lag som återgått om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag (RP 56/2022 rd)

Riksdagsdokument
FvUB 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av finansieringslagstiftningen i anslutning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Riksdagsdokument
EkUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett positivt kreditupplysningsregister och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FiUB 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2022

Riksdagsdokument
KuUB 6/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia och lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna bibliotek

Riksdagsdokument
LaUB 10/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om sexualbrott

Riksdagsdokument
ShUB 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 år

Riksdagsdokument
FvUB 14/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningarna om användning av Schengens informationssystem

Riksdagsdokument
KuUB 7/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läropliktslagen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ShUB 12/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt till lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
EkUB 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt bränslestöd för transportföretag

Riksdagsdokument
EkUB 14/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § och temporär ändring av 5 b § i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Riksdagsdokument
AjUB 7/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av arbetsvillkorsdirektivet och lagstiftning som förbättrar ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid

Riksdagsdokument
FvUB 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen och lagen om Finlands Banks tjänstemän

Riksdagsdokument
KoUB 8/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift och 87 § i trafikförsäkringslagen

Riksdagsdokument
FiUB 14/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Riksdagsdokument
UtUB 8/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten

Riksdagsdokument
FiUB 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket vid fastighetsbeskattningen för 2022

Riksdagsdokument
MiUB 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

Riksdagsdokument
JsUB 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen till riksdagen med förslag till lag om gödselmedel och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KoUB 7/2022 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2021

Riksdagsdokument
EkUB 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om deltagande i sparbankers och hypoteksföreningars möten och stämmor på distans

Riksdagsdokument
EkUB 12/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen

Riksdagsdokument
LaUB 9/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ReUB 5/2022 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

Riksdagsdokument
ShUB 11/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän

Riksdagsdokument
MiUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om bostadssparpremier, lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad och lagen om statsborgen för ägarbostadslån

Riksdagsdokument
ReUB 6/2022 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverkets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

Riksdagsdokument
ReUB 7/2022 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

Riksdagsdokument
UtUB 7/2022 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2021

Riksdagsdokument
FiUB 12/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens samt till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Riksdagsdokument
FvUB 12/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Riksdagsdokument
AjUB 6/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om uppgifter i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa i de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen

Riksdagsdokument
JsUB 4/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

Riksdagsdokument
EkUB 11/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin

Riksdagsdokument
FvUB 11/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvätt

Riksdagsdokument
ShUB 10/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en extra indexjustering år 2022 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex

Riksdagsdokument
LaUB 8/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet

Riksdagsdokument
MiUB 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Riksdagsdokument
ShUB 9/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Riksdagsdokument
KoUB 6/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen

Riksdagsdokument
EkUB 10/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel

Riksdagsdokument
AjUB 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KuUB 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Riksdagsdokument
UtUB 6/2022 rd

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
FiUB 11/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 18 § i punktskattelagen