​​​​​​​​​​

Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.

 Senaste statsrådets E-skrivelser

Riksdagsärende
E 19/2021 rd

Statsrådets utredning: Digitalisering av rättskipningen i Europeiska unionen – En verktygslåda med möjligheter, meddelande från kommissionen

Riksdagsärende
E 18/2021 rd

Statsrådets utredning: En jämlikhetsunion: Jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 2020–2025, meddelande från kommissionen

Riksdagsärende
E 17/2021 rd

Statsrådets utredning: E-skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport (kodifiering)

Riksdagsärende
E 14/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens nya strategi för att stärka tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU

Riksdagsärende
E 15/2021 rd

Statsrådets utredning: En agenda för terrorismbekämpning för EU

Riksdagsärende
E 16/2021 rd

Statsrådets utredning: MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN: Handlingsplan för integration och inkludering för 2021–2027

Riksdagsärende
E 13/2021 rd

Statsrådets utredning: Utveckling av Schengenområdet

Riksdagsärende
E 9/2021 rd

Statsrådets utredning: Europeiska centralbankens rapport om en digital euro

Riksdagsärende
E 10/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om hantering av nödlidande lån efter covid-19-pandemin

Riksdagsärende
E 11/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelanden: Skydd mot covid-19 i vinter och Med förenade krafter mot covid-19

Riksdagsärende
E 12/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s handlingsplan för demokrati

Riksdagsärende
E 8/2021 rd

Statsrådets utredning: Att säkerställa rättvisa i EU – en strategi för europeisk rättslig utbildning 2021–2024, meddelande

Riksdagsärende
E 6/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att utnyttja EU:s innovationspotential: En handlingsplan för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens

Riksdagsärende
E 7/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Rekommendationer till medlemsstaterna vad gäller deras strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken

Riksdagsärende
E 4/2021 rd

Statsrådets utredning: EU: Meddelande från kommissionen om råvaror av avgörande betydelse

Riksdagsärende
E 5/2021 rd

Statsrådets utredning: Strategi för hållbar och smart mobilitet – att sätta EU-transporterna på rätt spår för framtiden

Riksdagsärende
E 1/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens genomförandeförordning om riktmärken för beräkning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för åren 2021—2025, som ska antas med stöd av EU:s utsläppshandelsdirektiv

Riksdagsärende
E 2/2021 rd

Statsrådets utredning: Översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag

Riksdagsärende
E 3/2021 rd

Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande från den höga representanten och kommissionen: EU:s strategi för cybersäkerhet för ett digitalt decennium

Riksdagsärende
E 167/2020 rd

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd samt uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden, för referensperioder som följer på dem som avses i förordning (EU) 2020/698, (COM (2021) 25 final)

Riksdagsärende
E 166/2020 rd

Statsrådets utredning: EU; Portugals EU-ordförandeskap i social- och hälsovårdssektor 1.1–30.6.2021

Riksdagsärende
E 165/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om avtal mellan Europeiska unionen och Algeriet, Armenien, Bosnien och Hercegovina, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Tunisien och Turkiet om samarbete mellan Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och de behöriga myndigheterna för straffrättsligt samarbete i dessa tredjeländer

Riksdagsärende
E 164/2020 rd

Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande från kommissionen och den höga representanten: En ny agenda mellan EU och USA för globala förändringar

Riksdagsärende
E 163/2020 rd

Statsrådets utredning: EU: Mandat till kommissionen att inleda förhandlingar om 1) en resolution om vetenskapligt samarbete i Arktis, 2) en resolution om handlingsplanen för västra Balkan på områdena innovation, forskning, utbildning, kultur, ungdom och idrott

Riksdagsärende
E 162/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s allmänna dataskyddsförordning; kommissionens genomförandebeslut om standardavtalsklausuler

Riksdagsärende
E 161/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning 95/93 om tillfälliga lättnader i de gemensamma reglerna för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser med anledning av covid-19-utbrottet

Riksdagsärende
E 160/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för havsbaserad förnybar energi

Riksdagsärende
E 158/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en handlingsplan för återhämtning och digital omställning inom medier och den audiovisuella sektorn (”Den europeiska mediesektorn under det digitala decenniet”)

Riksdagsärende
E 159/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ny strategi för konsumentpolitiken - En hållbar återhämtning genom stärkt konsumentresiliens

Riksdagsärende
E 157/2020 rd

Statsrådets utredning: E-skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav på utbildning för sjöfolk (kodifiering)

Riksdagsärende
E 154/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om uppgradering av de gröna körfälten för transport för att hålla igång ekonomin under de nya utbrotten av covid-19-pandemin

Riksdagsärende
E 155/2020 rd

Statsrådets utredning: Förordningar på transportområdet med vilka man förbereder sig på en avtalslös situation mellan EU och Förenade kungariket

Riksdagsärende
E 156/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet – En ambitiös agenda för jämställdhet och kvinnors egenmakt i EU:s yttre åtgärder

Riksdagsärende
E 153/2020 rd

Statsrådets utredning: RIF/E-SKRIVELSE; Ordförandelandets diskussionsunderlag om EU:s balanserade tillvägagångssätt i fråga om kryptering och de behöriga myndigheternas möjligheter att få tillgång till krypterad information i enskilda fall inom ramen för sina befogenheter

Riksdagsärende
E 151/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att rösta för en ökning av Europeiska investeringsfondens kapital

Riksdagsärende
E 152/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelanden om en europeisk hälsounion och en läkemedelsstrategi

Riksdagsärende
E 149/2020 rd

Statsrådets utredning: EU, Forskning, Kommissionens meddelande om en ny era för det europeiska forskningsområdet

Riksdagsärende
E 148/2020 rd

Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande i fråga om reformen av körkortsdirektivet

Riksdagsärende
E 147/2020 rd

Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2019

Riksdagsärende
E 146/2020 rd

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om EU:s åttonde miljöhandlingsprogram

Riksdagsärende
E 145/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om en strategi för digitalisering av finanssektorn i EU

Riksdagsärende
E 142/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om en kemikaliestrategi för hållbarhet

Riksdagsärende
E 143/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om en renoveringsvåg för Europa

Riksdagsärende
E 144/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om beredskap inför covid-19: vaccinationsstrategier och vaccininsatser

Riksdagsärende
E 140/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen "En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025"

Riksdagsärende
E 138/2020 rd

Statsrådets utredning: Bedömning av riskreducering inom banksektorn och tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden

Riksdagsärende
E 139/2020 rd

Statsrådets utredning: EU-strategin för att minska metanutsläppen

Riksdagsärende
E 137/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ; ändring av Århusförordningen

Riksdagsärende
E 135/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt på covid-19-vacciner och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik av covid-19 föranledda av covid-19- pandemin

Riksdagsärende
E 136/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om ytterligare covid-19-åtgärder