Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.

 Senaste statsrådets E-skrivelser

Riksdagsärende
E 145/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om en strategi för digitalisering av finanssektorn i EU

Riksdagsärende
E 142/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om en kemikaliestrategi för hållbarhet

Riksdagsärende
E 143/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om en renoveringsvåg för Europa

Riksdagsärende
E 144/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om beredskap inför covid-19: vaccinationsstrategier och vaccininsatser

Riksdagsärende
E 140/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen "En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025"

Riksdagsärende
E 138/2020 rd

Statsrådets utredning: Bedömning av riskreducering inom banksektorn och tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden

Riksdagsärende
E 139/2020 rd

Statsrådets utredning: EU-strategin för att minska metanutsläppen

Riksdagsärende
E 137/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ; ändring av Århusförordningen

Riksdagsärende
E 135/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt på covid-19-vacciner och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik av covid-19 föranledda av covid-19- pandemin

Riksdagsärende
E 136/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om ytterligare covid-19-åtgärder

Riksdagsärende
E 133/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för massbetalningar

Riksdagsärende
E 134/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2021

Riksdagsärende
E 132/2020 rd

Europeiska kommissionens förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det fyrtionde mötet i ständiga kommittén för konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (Bernkonventionen)

Riksdagsärende
E 131/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation (EU) 2020/1307 om en gemensam verktygslåda för unionen för att minska kostnaderna för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet och säkerställa snabb och investeringsvänlig tillgång till 5G-radiospektrum, för att främja konnektivitet till stöd för den ekonomiska återhämtningen från covid-19-krisen i unionen

Riksdagsärende
E 130/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens strategiska framsynsrapport 2020 ”Strategisk framsyn – med riktning mot ett mer resilient Europa”

Riksdagsärende
E 128/2020 rd

Statsrådets utredning: E-skrivelse om kommissionens meddelande om EU:s agenda och handlingsplan för narkotika 2021–2025

Riksdagsärende
E 129/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-omfattande bedömning av nationella energi- och klimatplaner – Att driva på den gröna omställningen och främja ekonomisk återhämtning genom integrerade energi- och klimatplaner

Riksdagsärende
E 127/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2020: den allmänna delen och landsspecifika bedömningar

Riksdagsärende
E 126/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (Kommissionens IV förslag till uppdatering av direktivet)

Riksdagsärende
E 124/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens ändringsbudget nr 9 till EU:s allmänna budget 2020; kommissionens förslag om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond

Riksdagsärende
E 125/2020 rd

Statsrådets utredning: Reformen av EU:s migrations- och asylpolitik

Riksdagsärende
E 122/2020 rd

Statsrådets utredning: Resultattavlan för rättskipningen i EU 2020

Riksdagsärende
E 123/2020 rd

Statsrådets utredning: Berlindeklarationen om värdebaserad digitalisering

Riksdagsärende
E 121/2020 rd

Statsrådets utredning: Finlands svar på kommissionens offentliga samråd om utvärdering av postdirektivet

Riksdagsärende
E 119/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om strategin för EU:s säkerhetsunion

Riksdagsärende
E 120/2020 rd

Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–30.6.2020

Riksdagsärende
E 118/2020 rd

Statsrådets utredning: Europas nya klimatambition för 2030

Riksdagsärende
E 117/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets rekommendation om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten

Riksdagsärende
E 116/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till riktlinjer för statligt regionalstöd

Riksdagsärende
E 112/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens kommande konsumentpolitiska initiativ; en ny konsumentpolitik, ett förslag till ökat inflytande för konsumenter i den gröna omställningen, en översyn av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal och en reform av direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet

Riksdagsärende
E 113/2020 rd

Statsrådets utredning: Effektivisering av EU:s arbete mot människohandel; beredning av en ny strategi

Riksdagsärende
E 114/2020 rd

Statsrådets utredning: Ändring och rättelse av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med EU:s utsläppshandelsdirektiv

Riksdagsärende
E 115/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033

Riksdagsärende
E 111/2020 rd

Statsrådets utredning: Ändring av rådets förordning (EU) nr 216/2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning

Riksdagsärende
E 110/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med skjutvapen 2020–2025

Riksdagsärende
E 107/2020 rd

Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande inom EU – Översyn av nätverks- och informationssäkerhetsdirektivet

Riksdagsärende
E 109/2020 rd

Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande inom EU – Översyn av eIDA-förordningen

Riksdagsärende
E 108/2020 rd

Statsrådets utredning: Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program

Riksdagsärende
E 105/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati

Riksdagsärende
E 106/2020 rd

Statsrådets utredning: EU-strategi för en effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn

Riksdagsärende
E 102/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om kompetensagendan och förslag till rådets rekommendation om yrkesutbildning

Riksdagsärende
E 103/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om inlämning, på Europeiska unionens vägnar, av förslag till ändring av bilaga IV till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall inför den femtonde partskonferensen och om Europeiska unionens ståndpunkt när det gäller förslag från andra parter om ändring av bilaga IV och andra bilagor

Riksdagsärende
E 104/2020 rd

Statsrådets utredning: Statistiska överföringar i fråga om förnybar energi

Riksdagsärende
E 101/2020 rd

Statsrådets utredning: Vitbok om att skapa lika villkor vad gäller utländska subventioner

Riksdagsärende
E 100/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets förordning om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2020/123 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

Riksdagsärende
E 99/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s hälsoberedskap i närtid inför covid-19-utbrott

Riksdagsärende
E 96/2020 rd

Statsrådets utredning: EU; Kommissionens förslag till rådets rekommendation om en väg till jobb – en förstärkt ungdomsgaranti

Riksdagsärende
E 97/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelanden om utvärdering och översyn av den allmänna dataskyddsförordningen samt om EU-rättsakter som ska harmoniseras med direktivet om dataskydd vid brottsbekämpning

Riksdagsärende
E 98/2020 rd

Kommissionens förslag till ändringsbudget nr 8 till EU:s allmänna budget för budgetåret 2020, ytterligare betalningsbemyndiganden

Riksdagsärende
E 95/2020 rd

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om en handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin