Statsrådets U-skrivelser

Statsrådets U-skrivelse är en skrivelse från statsrådet för att hänvisa en sådan fråga till riksdagen  som faller inom riksdagens behörighet och som ska beslutas i Europeiska unionen (U-ärende).

För att riksdagen ska kunna formulera sin ståndpunkt sänder statsrådet genom en skrivelse riksdagen ett förslag till rättsakt, avtal eller annan åtgärd som ska beslutas i Europeiska unionen och som enligt grundlagen skulle falla inom riksdagens behörighet, om Finland inte var medlem av Europeiska unionen. Förslaget behandlas i stora utskottet, som behöriga fackutskott ska lämna utlåtande till. Förslag som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken behandlas i utrikesutskottet.

 Senaste statsrådets U-skrivelser

Riksdagsärende
U 60/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på ukrainska körkort och yrkeskompetenser för buss- och lastbilsförare

Riksdagsärende
U 54/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska Unionen och Republiken Angola om underlättände av investeringar

Riksdagsärende
U 55/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt)

Riksdagsärende
U 56/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU om avtal om finansiella tjänster som ingåtts på distans samt om upphävande av direktiv 2002/65/EG

Riksdagsärende
U 57/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (omarbetning)

Riksdagsärende
U 58/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets direktiv om avdrag som görs på basis av lån och eget kapital i företagsbeskattningen och om begränsning av ränteavdragen

Riksdagsärende
U 59/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2011/98 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat

Riksdagsärende
U 53/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets beslut om utvidgning av EU:s förteckning över straffbara gärningar till brott mot begränsningsåtgärder (EU:s brott mot begränsningsåtgärder) och tillhörande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet

Riksdagsärende
U 52/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland

Riksdagsärende
U 48/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa av Europaparlamentets förordningar, rådets förordningar samt konventionen om tillämpning av Schengenavtalet vad gäller digitaliseringen av viseringsförfarandet

Riksdagsärende
U 49/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av finansiella regler för unionens allmänna budget (ändring av artiklarna 48, 99, 107 och 108 i budgetförordningen)

Riksdagsärende
U 50/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (ändring av industriutsläppsdirektivet)

Riksdagsärende
U 51/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anmälan av näringsinrättningars miljöuppgifter och inrättande av en portal för industriutsläpp (utsläppsportalförordningen)

Riksdagsärende
U 47/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till översyn av förordningen om värdepapperscentraler (reform av förordningen om värdepapperscentraler)

Riksdagsärende
U 44/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter och om upphävande av direktiv 2009/125/EG

Riksdagsärende
U 45/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ner ozonskiktet (ozonförordningen)

Riksdagsärende
U 46/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser (f-gasförordning)

Riksdagsärende
U 43/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en reform av reglerna om EU:s geografiska beteckningar

Riksdagsärende
U 40/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 2021/2283 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)

Riksdagsärende
U 41/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2021/2278 om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i förordning (EU) nr 952/2013 för vissa jordbruks- och industriprodukter (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)

Riksdagsärende
U 37/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets konsumentskyddsdirektiv avseende den gröna omställningen

Riksdagsärende
U 42/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 2023–2027 (programmet för säker konnektivitet)

Riksdagsärende
U 38/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av förordning 2018/1727/EU när det gäller insamling, lagring och analys av bevis i samband med folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser vid Eurojust

Riksdagsärende
U 39/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på utsläppshandelssystemet, mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna och omfördelade vinster, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov, samt om kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) 2021/768 av den 30 april 2021 vad gäller genomförandebestämmelser för Europeiska unionens nya egna medel

Riksdagsärende
U 36/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om införandet av direktivet om tillfälligt skydd för att möta situationen i Ukraina

Riksdagsärende
U 34/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ökad förfinansiering med React-EU-medel och fastställandet av en enhetskostnad

Riksdagsärende
U 35/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 (COM(2022) 71 final)

Riksdagsärende
U 32/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Riksdagsärende
U 33/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett paket om en rättsakt om halvledare för Europa: kommissionens (1) meddelande om en rättsakt om halvledare, (2) förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram med åtgärder för att stärka Europas halvledarekosystem (förordning om halvledare), (3) förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2021/2085 om bildande av gemensamma företag inom ramen för Horisont Europa vad gäller det gemensamma företaget för halvledare samt (4) kommissionens rekommendation om en gemensam unionsverktygslåda för att åtgärda bristen på halvledare och en EU-mekanism för att övervaka ekosystemet för halvledare

Riksdagsärende
U 31/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1938 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och av förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten (förordning om påfyllning av gaslagren)

Riksdagsärende
U 27/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer

Riksdagsärende
U 28/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1147 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Riksdagsärende
U 29/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten)

Riksdagsärende
U 30/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om sammanhållningspolitiska insatser för flyktingar i Europa (CARE)

Riksdagsärende
U 25/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av direktiv 2003/25/EG vad gäller införandet av förbättrade stabilitetskrav och anpassningen av direktivet till de stabilitetskrav som fastställts av Internationella sjöfartsorganisationen

Riksdagsärende
U 26/2022 rd

Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (omarbetning)

Riksdagsärende
U 23/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1025/2012 (standardiseringsförordningen)

Riksdagsärende
U 24/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2021/953 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin

Riksdagsärende
U 22/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag: förslag till rådets beslut om ändring av beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); förslag till rådets förordning om ändring av förordningen om den fleråriga budgetramen 2021-2027 (förordningen om budgetramen)

Riksdagsärende
U 20/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv (förlängning av tillämpningsperioden för det frivilliga förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tillhandahållande av tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri)

Riksdagsärende
U 21/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens narkotikabyrå

Riksdagsärende
U 13/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till förordning om digitalisering av rättsligt samarbete och tillgång till rättslig prövning i gränsöverskridande civilrättsliga, handelsrättsliga och straffrättsliga frågor och ändring av vissa rättsakter inom området för rättsligt samarbete samt till direktiv om ändring av vissa rättsakter vad gäller digitalisering av rättsligt samarbete

Riksdagsärende
U 14/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser och om upphävande av direktiv 2008/99/EG

Riksdagsärende
U 15/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bemötande av instrumentalisering av migration

Riksdagsärende
U 16/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, om ändring av förordningarna (EU) 2021/1153 och (EU) 913/2010 och om upphävande av förordning (EU) 1315/2013

Riksdagsärende
U 17/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för den inre marknaden för förnybara gaser, naturgas och vätgas (gasmarknadsförordning)

Riksdagsärende
U 18/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler som gäller den inre marknaden för förnybara gaser, naturgas och väte (gasmarknadsdirektiv)

Riksdagsärende
U 19/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minskade metanutsläpp i energisektorn och om ändring av förordning nr (EU) 2019/942

Riksdagsärende
U 7/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 (kodex om Schengengränserna)

Riksdagsärende
U 9/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till förordning om automatiskt utbyte av uppgifter för polissamarbete (Prüm II)