​​​​​​​​​​​​​​

​Regeringens propositioner

Merparten av lagarna kommer till riksdagen via propositioner från regeringen. En proposition kan gälla lagar, statsbudgeten eller en tilläggsbudget, riksdagens samtycke till statlig upplåning, beviljande av statsborgen, godkännande av fördrag eller komplettering av tidigare propositioner.

 Senaste regeringspropositioner

Riksdagsärende
RP 258/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om luftfart

Riksdagsärende
RP 259/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

Riksdagsärende
RP 255/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 256/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Riksdagsärende
RP 257/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

Riksdagsärende
RP 246/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och till lagar om ändring av fängelselagen och av vissa andra lagar om verkställighet av påföljder

Riksdagsärende
RP 247/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen

Riksdagsärende
RP 248/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 105 och 109 § i räddningslagen

Riksdagsärende
RP 249/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Riksdagsärende
RP 250/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab

Riksdagsärende
RP 253/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Riksdagsärende
RP 251/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner

Riksdagsärende
RP 252/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Riksdagsärende
RP 254/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Riksdagsärende
RP 245/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsärende
RP 242/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunallagen och 4 § i lagen om överlåtelseskatt

Riksdagsärende
RP 243/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Riksdagsärende
RP 244/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 47 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphand-ling och 6 b § i straffregisterlagen

Riksdagsärende
RP 241/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

Riksdagsärende
RP 239/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas

Riksdagsärende
RP 240/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Riksdagsärende
RP 233/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

Riksdagsärende
RP 236/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor

Riksdagsärende
RP 237/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

Riksdagsärende
RP 235/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och till lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 238/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag

Riksdagsärende
RP 232/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Riksdagsärende
RP 234/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

Riksdagsärende
RP 227/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)

Riksdagsärende
RP 226/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen

Riksdagsärende
RP 228/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagsärende
RP 229/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsärende
RP 230/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen

Riksdagsärende
RP 231/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Riksdagsärende
RP 221/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband

Riksdagsärende
RP 215/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning

Riksdagsärende
RP 222/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Riksdagsärende
RP 224/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

Riksdagsärende
RP 223/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Riksdagsärende
RP 216/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 192/2020 rd)

Riksdagsärende
RP 225/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsärende
RP 217/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Riksdagsärende
RP 218/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Riksdagsärende
RP 219/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem, 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag och lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem

Riksdagsärende
RP 220/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagsärende
RP 207/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagsärende
RP 211/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Geologiska forskningscentralen

Riksdagsärende
RP 206/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om identitetskort, passlagen, 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt 33 a och 159 § i utlänningslagen

Riksdagsärende
RP 212/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 208/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd