​​​​​​​​​​​​​​

​Regeringens propositioner

Merparten av lagarna kommer till riksdagen via propositioner från regeringen. En proposition kan gälla lagar, statsbudgeten eller en tilläggsbudget, riksdagens samtycke till statlig upplåning, beviljande av statsborgen, godkännande av fördrag eller komplettering av tidigare propositioner.

 Senaste regeringspropositioner

Riksdagsärende
RP 238/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om företagssanering och lagen om skuldsanering för privatpersoner samt till lagar som har samband med dem

Riksdagsärende
RP 239/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsärende
RP 240/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsärende
RP 236/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen

Riksdagsärende
RP 237/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar

Riksdagsärende
RP 234/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

Riksdagsärende
RP 235/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen

Riksdagsärende
RP 233/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Riksdagsärende
RP 232/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 231/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt till lagar som har samband med dem

Riksdagsärende
RP 230/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsärende
RP 227/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

Riksdagsärende
RP 229/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om komplettering av en EU-förordning som gäller tillhandahållande och distribution av en paneuropeisk privat pensionsprodukt samt till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av försäkringsbolagslagen

Riksdagsärende
RP 228/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s gräsrotsfinansieringsförordning

Riksdagsärende
RP 222/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om investeringstjänster

Riksdagsärende
RP 223/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk

Riksdagsärende
RP 225/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av kunduppgifter inom arbets- och näringsförvaltningen och om en serviceplattform

Riksdagsärende
RP 224/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Riksdagsärende
RP 226/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om transportservice

Riksdagsärende
RP 221/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. i bokföringslagen

Riksdagsärende
RP 220/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 219/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den giltighetstid för fiskestadgan som avses i artikel 5.2 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag

Riksdagsärende
RP 216/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Riksdagsärende
RP 217/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen och om ändring av 6 § i polisförvaltningslagen

Riksdagsärende
RP 218/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd)

Riksdagsärende
RP 214/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Riksdagsärende
RP 215/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Riksdagsärende
RP 212/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Riksdagsärende
RP 213/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i en lag om skatteredovisning, 124 och 124 b § i inkomstskattelagen och 32 c § i lagen om beskattningsförfarande

Riksdagsärende
RP 210/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
RP 211/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 a och 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Riksdagsärende
RP 209/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2021

Riksdagsärende
RP 207/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsärende
RP 203/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till en reform av lagstiftningen om säkerställda obligationer

Riksdagsärende
RP 204/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang och 9 och 10 § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
RP 205/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur och 10 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Riksdagsärende
RP 208/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om överensstämmelse för skodon och textilprodukter, ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsärende
RP 206/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

Riksdagsärende
RP 196/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Riksdagsärende
RP 187/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Riksdagsärende
RP 197/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och vissa lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 188/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 31 § i lagen om beskattningsförfarande samt av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 198/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Jobbkanalen Ab och till lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 189/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Riksdagsärende
RP 199/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning

Riksdagsärende
RP 190/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av punktskattelagen och 2 och 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Riksdagsärende
RP 191/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

Riksdagsärende
RP 200/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen

Riksdagsärende
RP 178/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden

Riksdagsärende
RP 192/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och till vissa lagar som har samband med den