​​​​​​​​​​​​​​

​Regeringens propositioner

Merparten av lagarna kommer till riksdagen via propositioner från regeringen. En proposition kan gälla lagar, statsbudgeten eller en tilläggsbudget, riksdagens samtycke till statlig upplåning, beviljande av statsborgen, godkännande av fördrag eller komplettering av tidigare propositioner.

 Senaste regeringspropositioner

Riksdagsärende
RP 131/2021 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsärende
RP 128/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Riksdagsärende
RP 129/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem

Riksdagsärende
RP 122/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 3 och 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Riksdagsärende
RP 130/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde

Riksdagsärende
RP 123/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen

Riksdagsärende
RP 124/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar

Riksdagsärende
RP 125/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 130 § i mervärdesskattelagen och ändring av en lag om ändring av mervärdesskattelagen

Riksdagsärende
RP 126/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagstiftning om finansmarknaden för återhämtning efter covid-19-pandemin

Riksdagsärende
RP 127/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning

Riksdagsärende
RP 120/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Riksdagsärende
RP 121/2021 rd

Regerings proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Riksdagsärende
RP 119/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsärende
RP 118/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsärende
RP 117/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av atomansvarighetslagen och lagen om ändring av atomansvarighetslagen

Riksdagsärende
RP 115/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem

Riksdagsärende
RP 112/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering

Riksdagsärende
RP 113/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete

Riksdagsärende
RP 116/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till lag om vissa temporära åtgärder i samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln

Riksdagsärende
RP 114/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Riksdagsärende
RP 111/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 89 § i lagen om bostadsrättsbostäder

Riksdagsärende
RP 110/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen om Finansinspektionen

Riksdagsärende
RP 109/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagen

Riksdagsärende
RP 107/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Riksdagsärende
RP 106/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckning

Riksdagsärende
RP 108/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om informat-ionssystemet för byggnaders energicertifikat

Riksdagsärende
RP 105/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsärende
RP 100/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Riksdagsärende
RP 101/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om identifiering och registrering av djur och till lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 102/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

Riksdagsärende
RP 103/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Riksdagsärende
RP 104/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Salla nationalpark

Riksdagsärende
RP 98/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

Riksdagsärende
RP 99/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen

Riksdagsärende
RP 97/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsärende
RP 96/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 60 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Riksdagsärende
RP 95/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Riksdagsärende
RP 89/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 90/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Riksdagsärende
RP 93/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Riksdagsärende
RP 91/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen

Riksdagsärende
RP 94/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Riksdagsärende
RP 92/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

Riksdagsärende
RP 81/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia

Riksdagsärende
RP 82/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om äldreombudsmannen

Riksdagsärende
RP 84/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Riksdagsärende
RP 85/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

Riksdagsärende
RP 83/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 (RP 68/2021 rd)

Riksdagsärende
RP 86/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsärende
RP 87/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ursprungsgarantier för energi