​​

​Regeringens propositioner

Merparten av lagarna kommer till riksdagen via propositioner från regeringen. En proposition kan gälla lagar, statsbudgeten eller en tilläggsbudget, riksdagens samtycke till statlig upplåning, beviljande av statsborgen, godkännande av fördrag eller komplettering av tidigare propositioner.

 Senaste regeringspropositioner

RP 187/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi
RP 188/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande
RP 189/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
RP 184/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den
RP 185/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lag om ändring av 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
RP 186/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
RP 183/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 kap. 11 § i strafflagen
RP 164/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
RP 165/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen
RP 175/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till lagar som har samband med den
RP 166/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen
RP 176/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen
RP 167/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning
RP 168/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för NAB-arrangemanget och för ett lån till Internationella valutafonden
RP 177/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den
RP 169/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen
RP 170/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen
RP 178/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
RP 179/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen
RP 171/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet samt återhämtnings- och resolutionsdirektivet
RP 172/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen
RP 180/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
RP 173/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den
RP 181/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och till lagar som har samband med den
RP 174/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den
RP 182/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och 48 kap. 6 § i strafflagen
RP 157/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken
RP 158/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen
RP 159/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen
RP 160/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen
RP 161/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel
RP 162/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av patientförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den
RP 163/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
RP 149/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
RP 150/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd för beskogning
RP 141/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen
RP 151/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
RP 142/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
RP 152/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av renskötsellagen
RP 153/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift
RP 143/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen
RP 154/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
RP 144/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen
RP 155/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
RP 145/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
RP 156/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
RP 147/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen
RP 148/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
RP 146/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
RP 135/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorism