Riksdagsledamöternas lagmotioner

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

LM 22/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av 85 § i mervärdesskattelagen
LM 21/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen
LM 19/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 kap. i strafflagen
LM 20/2020 rd
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 18 och 20 § i kreditupplysningslagen och 1 kap. 32 § i utsökningsbalken
LM 18/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i semesterlagen
LM 17/2020 rd
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
LM 16/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
LM 15/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 kap. 6 § och 3 kap. 4 § i konkurslagen
LM 14/2020 rd
Lagmotion med förslag till till lag om temporär ändring av alkohollagen
LM 13/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 44 § i faderskapslagen

 Mer information