Riksdagens skrivelse
RSk
10
2020 rd
Riksdagen
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter
TKF 2/2020 rd
EkUB 2/2020 rd
Ärende
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter (TKF 2/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 2/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande ändring av instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter:
Riksdagens beslut 
om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter (252/2000) 3 § 2 och 3 mom., av dem 3 § 3 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut 801/2009, som följer: 
3 § 
Uppgifter 
Bankfullmäktige beslutar med stöd av 2 § i arbetstidslagen (872/2019) vilka tjänstemän vid Finlands Bank som inte ska omfattas av arbetstidslagen. 
Bankfullmäktige ska i enlighet med lagen om Finansinspektionen (878/2008) utnämna och avsätta Finansinspektionens direktionsmedlemmar och direktör samt utöva tillsyn över Finansinspektionens förvaltning och verksamhet. 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 maj 2020. 
Helsingfors 24.3.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 25-03-2020 12:27