Senast publicerat 19-03-2021 08:58

Riksdagens skrivelse RSk 10/2021 rd Ö 3/2021 rd  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagen
Ö 3/2021 rd
GrUB 3/2021 rd

Ärende

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Ö 3/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 3/2021 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har beslutat

  att statsrådets förordning av den 8 mars 2021 om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom inte upphävs
  Helsingfors 18.3.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare