Senast publicerat 26-03-2021 16:16

Riksdagens skrivelse RSk 12/2021 rd Ö 4/2021 rd  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård

Riksdagen
Ö 4/2021 rd
GrUB 5/2021 rd

Ärende

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård (Ö 4/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 5/2021 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har

  beslutat att statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård upphävs till den del den gäller avvikelse från tidsfristerna inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga och att förordningen inte upphävs till övriga delar. 
  Helsingfors 26.3.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare