Riksdagens skrivelse
RSk
26
2015 rd
Riksdagen
Regeringens årsberättelse 2014
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014
B 9/2015 rd
B 15/2015 rd
ReUB 5/2015 rd
Ärende
Regeringens årsberättelse 2014 (B 9/2015 rd). 
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014 (B 15/2015 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 5/2015 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande ställningstagande med anledning av berättelserna:
1. Riksdagen förutsätter att regeringen fortsätter utveckla årsberättelsen med hänsyn till synpunkterna tidigare i betänkandet. Materialet i berättelsen måste vara mer läsarvänligt och informativt och det måste innehålla analyserade data om resultaten och effekterna av verksamheten och förändringar i verksamheten, särskilt de samhälleliga effekterna och hur de uppställda målen har förverkligats. Årsberättelsen bör vara en fungerande del av statsförvaltningens och regeringens planerings- och uppföljningsmekanism. Det i sin tur kräver bland annat tydligare målsättning när budgeten upprättas
2. Riksdagen förutsätter att regeringen inom 2016 lämnar en utredning till riksdagen om vilka åtgärder den har vidtagit för att förbättra informationsutbytet mellan myndigheterna dels i kampen mot svart ekonomi, dels i ett mer allmänt perspektiv. 
3. Riksdagen förutsätter att regeringen på behörigt sätt beaktar de ställningstaganden om tidigare uttalanden av riksdagen samt om övriga omständigheter som ingår i betänkandet och i de bifogade utlåtandena från de övriga fackutskotten och stora utskottet. 
Helsingfors 1.12.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 16-12-2015 14:08