Riksdagens skrivelse
RSk
29
2019 rd
Riksdagen
Talmanskonferensens förslag till ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning
TKF 1/2019 rd
GrUB 4/2019 rd
Ärende
Talmanskonferensens förslag till ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning (TKF 1/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 4/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande ändring av riksdagens arbetsordning:
Riksdagens beslut 
om ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning 
I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen, 
ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 17 a § 1 mom., sådant det lyder i riksdagens beslut 123/2019, som följer: 
17 a § 
Utredning av medlemmar i underrättelsetillsynsutskottet 
Innan underrättelsetillsynsutskottet tillsätts ska en riksdagsledamot som avses bli medlem eller ersättare i utskottet begära att dataombudsmannen kontrollerar om personuppgifter som skyddspolisen registrerat med stöd av 48 § 1 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019) innehåller uppgifter om honom eller henne. 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 2020. 
Helsingfors 16.12.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 17-12-2019 15:06