Senast publicerat 10-05-2021 16:26

Riksdagens skrivelse RSk 32/2018 rd LM 85/2018 rd  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

LM 85/2018 rd
ShUB 26/2018 rd

Ärende

Riksdagsledamot Krista Kiuru m.fl. har väckt en lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (LM 85/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 26/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 6 § 5 mom., sådant det lyder i lag 901/2012, som följer: 
6 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I enlighet med vad som bestäms genom förordning av statsrådet ersätts såsom sjukvård även periodisk läkarundersökning, rehabilitering som avser återställande eller bevarande av arbets- eller funktionsförmågan samt vård eller deltidsvård på anstalt. Till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 20 procent och till en med anledning av krigen 1939—1945 skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 10 procent kan ersättning betalas för vård eller deltidsvård på anstalt även då behovet därav beror på annan skada eller sjukdom än den som ersätts. Dessutom kan ersättning för rehabilitering, även om behovet därav inte beror på skada eller sjukdom som ersätts, betalas till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 10 procent. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 17.12.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare