Senast publicerat 10-05-2021 16:26

Riksdagens skrivelse RSk 39/2018 rd MI 4/2018 rd  Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren. Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas.

MI 4/2018 rd
ShUB 33/2018 rd

Ärende

För riksdagen har den 18 april 2018 lagts fram ett medborgarinitiativ Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren. Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas. (MI 4/2018 rd — initiativtagare Pertti Latvala och ersättare Veli Päivike). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 33/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet bereder en proposition för att åtgärda missförhållandena i systemet med försäkringsläkare och lämnar riksdagen förslag till ändringar i lagstiftningen under vårsessionen 2020. Samtidigt ska det utredas om formkraven på utlåtanden från försäkringsläkare ska tas in i lagstiftningen.  

Riksdagen har

förkastat lagförslaget i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 26.2.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare