Riksdagens skrivelse
RSk
53
2018 rd
Riksdagen
Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens
SRR 7/2018 rd
KuUB 21/2018 rd
Ärende
Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens (SRR 7/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 21/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet: 
Riksdagen förutsätter att statsrådet 
1. i samarbete med olika förvaltningsområden och expertorganisationer fortsätter behandlingen av informationspolitikens och den artificiella intelligensens etiska aspekter för att konkretisera de principer som läggs fram i redogörelsen, 
2. vidtar behövliga åtgärder för att främja medborgarnas förståelse för digitalisering och artificiell intelligens och stärka den kompetens som behövs för att utveckla branschen och höja den internationella konkurrenskraften på olika utbildningsstadier och inom olika vetenskapsgrenar, 
3. skyndsamt utreder beskattningen av öppna blockkedjor och kryptovalutor och vidtar i anslutning till det behövliga åtgärder för att klarlägga och förtydliga den skattemässiga situationen, 
4. vidtar åtgärder för att definiera ansvarsfördelningen för utvecklingen av informationspolitiken inom statsrådet så att gränserna mellan ministeriernas behörighet inte förorsakar hinder för utvecklingsarbetet och ledningen av det, som bör stärkas betydligt. 
 
Helsingfors 14.03.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 18-03-2019 12:27