Riksdagens skrivelse
RSk
8
2019 rd
Riksdagen
Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)
Ärende
Riksdagen har på det sätt som föreskrivs i 73 § i grundlagen vid 2018 års riksmöte beslutat godkänna förslaget till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland att vila till det första riksmöte som hålls efter följande riksdagsval (RP 135/2018 rd, VLF 1/2019 rd).  
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 1/2019 rd). 
Beslut
Nu församlade riksmöte har
behandlat ärendet slutligt och med den majoritet som anges i 73 § i grundlagen antagit följande lag:  
Lag 
om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland 
I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 73 § i grundlagen föreskriver, och Ålands lagtings beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) föreskriver, 
ändras i självstyrelselagen för Åland 30 § 11 punkten, sådan den lyder i lag 1176/2009, som följer: 
30 § 
Behörighet och förfarande i förvaltningsärenden  
Förvaltningen i angelägenheter som faller inom rikets lagstiftningsbehörighet ankommer på riksmyndigheterna med iakttagande av följande: 
11) de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på Konkurrens- och konsumentverket ska i landskapet skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och staten, 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 15.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 30-10-2019 15:06