Senast publicerat 10-05-2021 16:20

Riksdagens skrivelse RSk 9/2018 rd MI 2/2017 rd  Motion om eutanasi för en god död

MI 2/2017 rd
ShUB 4/2018 rd

Ärende

För riksdagen har den 14 februari 2018 lagts fram ett medborgarinitiativ om eutanasi för en god död (MI 2/2017 rd — initiativets första undertecknare Esko Olavi Seppänen). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 4/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet tillsätter en brett sammansatt expertgrupp för att utreda behovet av lagstiftning om god vård i livets slutskede, självbestämmanderätten samt vård i livets slutskede och eutanasi och att statsrådet vid behov och utifrån utredningen lämnar förslag till lagstiftningsändringar till riksdagen. 

Riksdagen har

förkastat förslaget i medborgarinitiativet.  
Helsingfors 4.5.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare